Hướng dẫn vận hành máy khoan định hướng ngang HDD, công ty CP TV ĐT &TK XD Minh Phương

Máy khoan định hướng HDD chủ yếu được sử dụng cho các dự án đường sắt, đường bộ, sông và công trình vượt ngầm, được sử dụng để đặt cáp viễn thông cũng như đường ống ...

Ngày đăng: 21-01-2021

2,858 lượt xem

Hướng dẫn vận hành máy khoan định hướng ngang HDD, công ty CP TV ĐT &TK XD Minh Phương

1.Description / Mô tả máy khoan định hướng ngang HDD

1.1 Purpose and Characteristic/ Mục đích và Đặc điểm

1.1.1 Using Purpose/ Mục đích sử dụng

HDD machine is mainly used for the railway, road, river and construction underground crossing project.

Máy khoan định hướng HDD chủ yếu được sử dụng cho các dự án đường sắt, đường bộ, sông và công trình vượt ngầm

1.1.2 Characteristic/ Đặc tính công nghệ khoan ngầm

1. Trenchless drilling is used for laying the telecom cable as well as the pipeline without breaking the ground surface, this technical enjoy the large using scope, working high speed, non-pollution and no any affection to the environment.

1. Khoan không rãnh ( khoan ngầm) được sử dụng để đặt cáp viễn thông cũng như đường ống mà không cần phá vỡ bề mặt đất, kỹ thuật này thích hợp với phạm vi sử dụng lớn, làm việc tốc độ cao, không ô nhiễm và không ảnh hưởng đến môi trường.

2. Single drilling distance ranges from 900 meters to 2000 meters, maximum pipe diameter come to 2 meters.

2. Khoảng cách khoan đơn dao động từ 900 mét đến 2000 mét, đường kính ống tối đa đến 2 mét.

3. The pipe material can use the polymer pipe, also can use the steel pipe.

3. Vật liệu ống có thể sử dụng ống polyme, cũng có thể sử dụng ống thép.

1.2 Standard/ Tiêu chuẩn máy khoan ngầm định hướng

Goodeng HDD Machine referring to the Goodeng company standard, also referring to JB/T 10548 HDD machine standard 

Máy khoan ngang Goodeng HDD đề cập đến tiêu chuẩn của công ty Goodeng, cũng đề cập đến tiêu chuẩn máy JB / T 10548 HDD

2. Main Specification/ Đặc điểm kỹ thuật chính

Table No.1 Main Specification/ Bảng số 1 Đặc điểm kỹ thuật chính

 

 

Note: The above specification is theoretical parameters, the detail specification according to the contract.

Lưu ý: Thông số trên là thông số lý thuyết, thông số chi tiết theo hợp đồng.

 

3. Rig Main Structure and Characteristic/ Cấu trúc chính và đặc điểm của giàn khoan định hướng ngang HDD

3.1 Driving mood/ Tâm trạng lái xe

Goodeng HDD machine use the hydraulic transmission working method, diesel engine as the power supplying part, engine drive the oil pump please refer to the following design drawing

Máy Goodeng HDD sử dụng phương pháp làm việc truyền động thủy lực, động cơ diesel làm bộ phận cung cấp điện, động cơ dẫn động bơm dầu xin mời tham khảo bản vẽ thiết kế sau

No.1 Rig design drawing of the rig/ Bản vẽ thiết kế giàn khoan

No.2 driving head assembly design drawing/ Bản vẽ thiết kế cụm đầu lái

No.3 vice jaw assembly design drawing/ Bản vẽ thiết kế cụm hàm phó

No.4 Rotary manipulator assembly design drawing/ Bản vẽ thiết kế lắp ráp máy quay No.5 Pilot assembly drawing wireless system/ Hệ thống không dây bản vẽ lắp ráp thí điểm

3.2 Main performance characteristic/ Đặc tính hiệu suất chính

1. Use the Dongfeng Cummins engine. 45T and 110T machine use the powerful Cummins engine, and have the stable performance, less oil consumption and low noise, is more suitable for the urban construction. From 160T to 350T machine are using two Cummins engine, customer can select the single engine or double engine working according to the soil condition and project situation.

1. Sử dụng động cơ Dongfeng Cummins. Máy 45T và 110T sử dụng động cơ Cummins mạnh mẽ, vận hành ổn định, ít hao dầu và độ ồn thấp, phù hợp với công trình đô thị. Máy từ 160T đến 350T sử dụng hai động cơ Cummins, khách hàng có thể lựa chọn động cơ đơn hoặc động cơ đôi làm việc tùy theo điều kiện đất đai và tình hình dự án.

2. Four chain boom angle adjusting system can make sure the low gravity and good stability.

Rotary drive head adopt the imported ratio hydraulic motor, have the reliable performance, speed is limitless transmission.

2. Bốn hệ thống điều chỉnh góc bùng nổ chuỗi có thể đảm bảo trọng lực thấp và ổn định tốt.

  Đầu truyền động quay sử dụng động cơ thủy lực tỷ lệ nhập khẩu, có hiệu suất đáng tin cậy, tốc độ là truyền vô hạn.

4. The tracking system have the lower ground pressure, have the lower affection to the environment. Use the first class walking system and remote controlling system ,it is convenient for transfer the site .

4. Hệ thống theo dõi có áp suất mặt đất thấp hơn, có tình cảm thấp hơn với môi trường. Sử dụng hệ thống đường đi hạng nhất và hệ thống điều khiển từ xa, thuận tiện cho việc chuyển địa điểm.

5. Use the ergonomic design cabin with the comfortable seat, install the AC, make sure the comfortable working cabin.

5. Sử dụng cabin thiết kế tiện dụng với ghế ngồi êm ái, lắp đặt AC, đảm bảo cabin làm việc thoải mái.

6. With Rotary manipulator, increase the drill rods loading and unloading efficiency.

6. Với bộ điều khiển Rotary, tăng hiệu quả tải và dỡ thanh khoan.

7. Special designed vice jaw system have the lower gravity, his can protect the drill rods, the front and rear vice jaw can be separated, the vice die can be changed according to the drill rods diameter.

7. Hệ thống hàm chống được thiết kế đặc biệt có trọng lực thấp hơn, có thể bảo vệ thanh khoan, hàm chống phía trước và phía sau có thể tách rời, khuôn hàm có thể thay đổi tùy theo đường kính cần khoan.

8. European style appearance design represents the human oriented design principle.

8. Thiết kế ngoại hình theo phong cách Châu Âu thể hiện nguyên tắc thiết kế hướng đến con người.

9. Power system using the international advanced hydraulic parts, independent cooling system make sure the high efficiency working performance.

9. Hệ thống điện sử dụng các bộ phận thủy lực tiên tiến quốc tế, hệ thống làm mát độc lập đảm bảo hiệu suất làm việc hiệu quả cao.

10. 160-350T using the HMI display system, remote pressure controlling system and drilling automatically, diagnose the Fault/ Lỗi automatically, improve the intelligent operation.

10. 160-350T sử dụng hệ thống hiển thị HMI, hệ thống điều khiển áp suất từ xa và khoan tự động, tự động chẩn đoán lỗi, cải thiện hoạt động thông minh.

11. Simple electric system, lower Fault/ Lỗi chance and easy maintenance.

11. Hệ thống điện đơn giản, khả năng xảy ra lỗi thấp hơn và dễ dàng bảo trì.

12. Reason / Lý doable rig size make sure the high efficiency and small site demand.

12. Kích thước giàn khoan hợp lý đảm bảo hiệu quả cao và nhu cầu trang web nhỏ.

13. High and low walking speed meet different site require.

13. Tốc độ đường đi cao và thấp đáp ứng các yêu cầu trang web khác nhau.

14. Pinion and rack boom provide the efficiency working and stable performance, easy maintenance.

14. Thanh răng và cần răng mang lại hiệu quả làm việc và hiệu suất ổn định, dễ dàng bảo trì.

Drawing No.1/ Bản vẽ số 1

Drawing No.1-1 GD450-L/LS General Layout of HDD machine/ Bản vẽ số 1-1 GD450-L / LS Bố cục chung của máy khoan ngang HDD

 

Drawing 1-2 GS700-L/LS GS900-L/LS Rig General Layout/ Bản vẽ 1-2 Bố cục chung giàn khoan định hướng GS700-L / LS GS900-L / LS

 

Drawing No.1-3 GD1100-L/LS Rig General Layout/ Bản vẽ số 1-3 GD1100-L / LS Bố cục chung của giàn khoan định hướng

 

Drawing No.1-4 GD1600-L/LSGS2200-L/LS Rig General Layout/ Bản vẽ số 1-4 GD1600-L / LSGS2200-L / LS Bố cục chung của giàn khoan

 

Drawing No.1-5 GD2600-L/LS Rig General Layout/ Bản vẽ số 1-5 GD2600-L / LS Bố cục chung của giàn khoan

 

 

Drawing No.1-6 GD3500-L/LS Rig General Layout/ Bản vẽ số 1-6 GD3500-L / LS Bố cục chung của giàn khoan ngang

 

Drawing No.2/ Bản vẽ số 2

Drawing No.2-1 GD450-L/LSGS900-L/LS Power Head General Layout/ Bản vẽ số 2-1 GD450-L / LSGS900-L / LS Bố cục chung đầu nguồn

 

Drawing No.2-2 GS700-L/LS Power Head Assembly Layout/ Bản vẽ số 2-2 GS700-L / LS Bố trí lắp ráp đầu nguồn

 

Drawing No.2-3 GD1100-L/LSGD1600-L/LS Power Head General Layout/ Bản vẽ số 2-3 GD1100-L / LSGD1600-L / LS Bố cục chung đầu nguồn

 

 

Drawing No.2-4 GS2200-L/LS Power Head Assembly General Layout/ Bản vẽ số 2-4 GS2200-L / LS Bố cục chung của cụm đầu nguồn

 

         Drawing No.2-5 GD2600-L/LS Power Head Assembly General Layout/ Bản vẽ số 2-5 GD2600-L / LS Bố cục chung của cụm đầu nguồn

 

Drawing No.2-6 GD3500-L/LS Power Head Assembly General Layout/ Bản vẽ số 2-6 GD3500-L / LS Bố cục chung của cụm đầu nguồn

    

 

Drawing No.3/ Bản vẽ số 3

Drawing No.3-1 GD450-L/LS, GS700-L-LS Vice Jaw Assembly Layout/ Bản vẽ số 3-1 GD450-L / LS, GS700-L-LS Sơ đồ lắp ráp hàm êtô

 

 

Drawing No.3-2 GS900-L/LS, GD1100-L/LSGD1600-L/LS, GS2200-L/LS/ Bản vẽ số 3-2 GS900-L / LS, GD1100-L / LSGD1600-L / LS, GS2200-L / LS

Vice Jaw Assembly Layout/ Bố cục lắp ráp hàm êtô

 

Drawing No.3-3 GD2600-L/LS Vice Jaw Assembly Layout/ Bản vẽ số 3-3 GD2600-L / LS Sơ đồ lắp ráp hàm êtô

 

Drawing No.4 Rotary Manipulator Assembly Layout/ Bản vẽ số 4 Bố cục lắp ráp bộ điều khiển quay

Drawing No.5/ Bản vẽ số 5

Pilot Assembly Drawing-wireless System/ Hệ thống không dây vẽ lắp ráp thí điểm

 

4. Safety Notice!/ Yêu cầu an toàn 

4.1 General Safety Requirement/ Yêu cầu chung về an toàn khi thi công khoan ngầm

1. Before operate the machine, please study the technical booklet and operation manual. The operator should know the structural position and function.

1. Trước khi vận hành máy khoan, vui lòng nghiên cứu sách kỹ thuật và hướng dẫn vận hành. Người vận hành nên biết vị trí và chức năng của cấu trúc.

2. Before operation, should confirm the operational function is in safety position.

2. Trước khi hoạt động, nên xác nhận chức năng hoạt động ở vị trí an toàn

3. This operational manual cannot replace the safety instruction, insurance requirement and national legal provision.

3. Hướng dẫn vận hành này không thể thay thế hướng dẫn an toàn, yêu cầu bảo hiểm và quy định pháp luật quốc gia.

 !Notice

 Non-experienced operator is not allowed for the machine operation.

 Whole process monitoring for the machine is needed during project execution.

 Engine should be switched off and remove the key during the maintenance.

! Thông báo

Người vận hành không có kinh nghiệm không được phép vận hành máy.

Giám sát toàn bộ quá trình cho máy là cần thiết trong quá trình thực hiện dự án.

Động cơ nên được tắt và rút chìa khóa trong quá trình bảo trì.

 4.2 Safety Principle!/ Nguyên tắc An toàn 

1.     It is not allowed sit in the rig during transportation.

1. Không được phép ngồi trong giàn trong quá trình vận chuyển.

2.     Too much close distance between rig and high-voltage cable will cause the fire and electric shock accident, make sure the certain distance between the rig and high-voltage cable.

2. Khoảng cách quá gần giữa giàn và cáp cao áp sẽ gây ra tai nạn cháy nổ, chập điện, hãy đảm bảo khoảng cách nhất định giữa giàn và cáp cao áp.

3.     Hydraulic oil and drilling liquid and washing system is high pressure. Make sure all the connections are safe and good condition. Any leakage of the high pressure liquid can cause the damage to the health, it is not allowed to test the leakage with the body.

3. Dầu thủy lực và chất lỏng khoan và hệ thống rửa có áp suất cao. Đảm bảo tất cả các kết nối đều an toàn và tình trạng tốt. Bất kỳ sự rò rỉ nào của chất lỏng áp suất cao có thể gây tổn hại đến sức khỏe, không được phép thử rò rỉ bằng cơ thể.

4.     Before using the rig, front anchor board should be fixed stable to avoid the movement of the rig. If the crane is installed in the rig, the anchor board should be fixed stably, the bolt should be higher than the anchor board to avoid the turning of the anchor board.

4. Trước khi sử dụng giàn, bảng neo phía trước phải được cố định ổn định để tránh chuyển động của giàn. Nếu cẩu lắp vào giàn thì ván neo cần được cố định ổn định, chốt phải cao hơn ván neo để tránh ván neo bị lật.

5.     When operating the rig, operator should be far from the fan and working parts to avoid the cloths beat into the machine. When loading and unloading the drill rods should be careful about the safety to avoid the accident.

5. Khi vận hành giàn, người vận hành nên để xa quạt và các bộ phận làm việc để tránh vải văng vào máy. Khi bốc dỡ cần khoan phải cẩn thận về độ an toàn để tránh tai nạn.

6.     Before using the crane, please study the crane operation manual, it is not allowed to stand under the crane.

6. Trước khi sử dụng cần trục, vui lòng nghiên cứu hướng dẫn vận hành cần trục, không được phép đứng dưới cần trục.

7.     The site person should far from the heat producer to avoid the accident.

7. Người thực hiện phải xa lò sản xuất nhiệt để tránh tai nạn.

8.     Before start machine, should clear the site. Other person is not allowed going inside.

8. Trước khi khởi động máy, nên xóa trang web. Người khác không được phép vào trong.

9.     It is not allowed operating machine after drinking or taking medicine.

9. Không được phép vận hành máy sau khi uống hoặc uống thuốc.

10.   Check all the connections and hydraulic connector and bolt connection, lost parts should be installed properly.

10. Kiểm tra tất cả các kết nối và đầu nối thủy lực và kết nối bu lông, các bộ phận bị mất phải được lắp đặt đúng cách.

11.    It is not allow wearing the loose cloths during operating the machine, this will cause the accident. Wear the safety protective articles.

11. Không được mặc quần áo rộng trong khi vận hành máy, điều này sẽ gây ra tai nạn. Mặc đồ bảo hộ an toàn.

12.   It is not allowed to stop the fan blade working during the machine running.

12. Không được phép dừng hoạt động của cánh quạt trong khi máy đang chạy.

13.   Hydraulic parts, engine, cooling system and exhausting system may cause the harmful damage to the health. Maintenance should be executed after the machine cooling.

13. Các bộ phận thủy lực, động cơ, hệ thống làm mát và hệ thống xả có thể gây ra những thiệt hại có hại cho sức khỏe. Bảo dưỡng phải được thực hiện sau khi làm mát máy.

1) Safety Notice!/ Yêu cầu an toàn

1. When welding the machine, please switch off the power and unplug the controller parts. Welding machine grounding should be nearby the welding place .Not following the above instruction will cause the firing of the controller and hydraulic parts and engine .

1. Khi hàn máy, vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm của các bộ phận điều khiển. Nối đất máy hàn phải ở gần nơi hàn. Không tuân theo hướng dẫn trên sẽ gây cháy bộ điều khiển và các bộ phận thủy lực và động cơ.

2.After maintenance should close the cover and locked. When the cover open ,it is not allow operating the machine .

2. Sau khi bảo trì nên đóng nắp và khóa lại. Khi nắp mở, nó không được phép vận hành máy.

3.Fire should be far from the battery, stock other items is not allowed in the battery box to avoid the short-circuit.

3. Lửa nên để xa ắc quy, không để các vật dụng khác trong hộp ắc quy để tránh chập điện.

4.     When remove the battery, first remove the negative cable connecting and remove the positive connection. Connect the cable first connect the positive side then connect the negative side .

4. Khi tháo pin, trước tiên hãy tháo cáp âm kết nối và tháo kết nối dương. Kết nối cáp đầu tiên kết nối mặt dương sau đó kết nối mặt tiêu cực.

5.     Before welding the machine should disconnect the controller, otherwise may cause the damage of the electric parts.

5. Trước khi hàn máy nên ngắt kết nối bộ điều khiển, nếu không có thể gây hư hỏng các bộ phận điện.

6.     When shifting the site, if the soil is soft please pad the steel plate.

6. Khi di chuyển địa điểm, nếu đất mềm, vui lòng đệm tấm thép.

7. Inside the battery has the sulfuric acid, please avoid the touching of the sulfuric acid. There will cause the burning of the skin when touching the acidic electrolyte.

7. Bên trong pin có axit sunfuric, vui lòng tránh chạm vào axit sunfuric. Khi chạm vào chất điện phân có tính axit sẽ gây bỏng da.

!Treatment/ Điều trị

Skin touch the sulfuric acid wash with the water

Sulfuric acid in the body drink the large quantity of the water or milk, then drink the magnesia or egg juice or vegetable oil, and ask the help from the doctor.

Sulfuric acid into the eyes, should wash the eyes with water and see the doctor.

Da chạm vào nước rửa bằng axit sulfuric

Axit sulfuric trong cơ thể uống một lượng lớn nước hoặc sữa, sau đó uống magie hoặc nước trứng hoặc dầu thực vật và nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ.

Axit sulfuric vào mắt, nên rửa mắt bằng nước và đến gặp bác sĩ.

14.   Battery will be fired with the high temperature or with the fire. The cigarette and fire should be far from the battery .When the battery used in the closed space should keep the adequate ventilation. Close to the battery should wear the eye protector.

14. Pin sẽ bị bắn với nhiệt độ cao hoặc với ngọn lửa. Thuốc lá và lửa phải cách xa pin, khi pin được sử dụng trong không gian kín nên giữ thông gió đầy đủ. Gần pin nên đeo kính bảo vệ mắt.

!Safety Notice/ Thông báo an toàn

Before the maintenance, should cut the power and put the alarming label or related measurement. Make sure all the maintenance is completed, then start the machine.

Trước khi bảo trì, nên cắt điện và dán nhãn báo động hoặc các phép đo liên quan. Đảm bảo rằng tất cả các bảo trì đã hoàn thành, sau đó khởi động máy.

 

Children should not touch or close to the battery./ Trẻ em không nên chạm hoặc gần pin

16. Working around the battery should remember all the bare metal has the electric. It is not allow use the metal parts connect to the battery ,this will cause the fire and short-circuit or harmful to the health .

16. Làm việc xung quanh pin nên nhớ tất cả các kim loại trần đều có điện. Không cho phép sử dụng các bộ phận kim loại kết nối với pin, điều này sẽ gây cháy và chập điện hoặc có hại cho sức khỏe.

 

Nếu bạn muốn biết thêm về cách vận hành máy khoan định hướng ngang HDD hay dịch vụ khoan ngầm, hãy truy cập:

ngochuongmart.com

minhphuongcorp.net

minhphuongcorp.com

lapduan.com

minhphuong.info

minhphuongcorp.com.vn

quanlydautu.org

khoanngam.com

moitruongkinhdoanh.com

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782