TƯ VẤN DICH VỤ MÔI TRƯỜNG

Tư vấn các địch vụ về công tác bảo vệ môi trường trong dự án đầu tư

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) góp phần giảm tác động môi trường, điều cần thiết là khi thiết kế một dự án đầu tư, những gì đã xuất hiện trong quá trình thực hiện ĐTM phải được tính đến và tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phải có chất lượng tốt.

  8 Tin tức 3,995 lượt xem

 • Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM như thế nào trong thiết kế chi tiết của các dự án. Việc điều tra thực địa tập trung vào việc kiểm tra xem các biện pháp bảo vệ theo yêu cầu đã được thực hiện hay chưa, cũng như đánh giá hậu quả của dự án trong thực tế thông qua việc so sánh giữa các điều kiện môi trường trước và sau khi dự án.

  12 Sản phẩm 3,665 lượt xem

 • Báo cáo giám sát môi trường

  Báo cáo giám sát môi trường

  Báo cáo giám sát môi trường kết quả cho thấy phần lớn các dự án có những thiếu sót trong cách đưa các biện pháp bảo vệ được đề cao là quan trọng trong hồ sơ giám sát môi trường vào kế hoạch làm việc và hồ sơ thi công, nhưng một phần vấn đề cũng nằm ở việc nhà thầu không thực hiện ra lệnh các biện pháp một cách thích hợp.

  3 Tin tức 1,675 lượt xem

 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại để giám sát môi trường cung cấp nền tảng cho các dạng nhỏ, giám sát môi trường và các vấn đề có thể phát triển khi giám sát việc quản lý các vấn đề môi trường trong những dự án chưa hoàn thành mà không có, cái này được lên kế hoạch vào giai đoạn đầu.

  1 Tin tức 807 lượt xem

 • Dịch vụ xin phép xả nước thải vào nguồn

  Dịch vụ xin phép xả nước thải vào nguồn

  Dịch vụ xin phép xả nước thải vào nguồn có thể được thực hiện với những mối liên hệ rõ ràng với quy trình của các con nhỏ và với định nghĩa Trước đây, có thể kết luận rằng khái niệm "tái phát nhanh" của "nhỏ" tương đối trắng và có thể liên quan đến hoạt động với mục tiêu hoàn toàn khác.

  2 Tin tức 2,093 lượt xem

 • Kế hoạch bảo vệ môi trường

  Kế hoạch bảo vệ môi trường

  Kế hoạch bảo vệ môi trường mục đích của nghiên cứu này là để giám sát môi trường và điều tra xem các biện pháp giảm thiểu môi trường có được đưa vào tài liệu thiết kế và được thực hiện trong quá trình xây dựng

  3 Tin tức 1,952 lượt xem

 • Quy trình xử lý chất thải nguy hại

  Quy trình xử lý chất thải nguy hại

  Quy trình xử lý chất thải nguy hại là xác định và mô tả trực tiếp và gián tiếp tác động của các hoạt động kế hoạch lên môi trường, và đánh giá những tác động này lên nhân loại và môi trường.

  3 Tin tức 2,015 lượt xem

 • TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  Tư vấn đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) ngày càng được thiết lập như một công cụ để thích ứng với môi trường của các loại dự án phát triển ở Việt Nam. Một trong những mục tiêu chính của quá trình ĐTM là xác định và giảm bớt sự không chắc chắn liên quan đến hậu quả môi trường của một dự án , để có được cơ sở tốt cho việc ra quyết định.

  3 chuyên mục