Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu