Đấu thầu bếp ăn tập thể cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022

Gói thầu: Cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022 thuộc dự toán: Cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022

Ngày đăng: 13-10-2021

906 lượt xem

Đấu thầu bếp ăn tập thể cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ TKXD MINH PHƯƠNG

           Số: 362/BCĐG-MP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

 

Gói thầu: Cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022

thuộc dự toán: Cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022

Kính gửi: Trường THCS Giồng Ông Tố

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trường THCS Giồng Ông Tố;

- Bên mời thầu: Trường THCS Giồng Ông Tố;

- Tên dự toán: Cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022;

- Tên gói thầu: Cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022;

- Số KHLCNT: 20210883734 - 00 thời điểm đăng tải 31/8/2021;

- Số E-TBMT:

20210883748 -00 thời điểm đăng tải 31/8/2021;

20210883748 -01 thời điểm đăng tải 01/9/2021;

- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số 25/2021/HĐ-THCS.GOT ngày 16 tháng 8 năm 2021 ký giữa Trường THCS Giồng Ông Tố với Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương về việc Tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-HSDT của gói thầu đấu thầu bếp ăn tập thể: Cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022.

Tổ chuyên gia được đơn vị tư vấn thành lập theo Quyết định số 8.16/QĐ-MP ngày 16/8/2021 của Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương để thực hiện Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu đấu thầu bếp ăn tập thể Cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia thể hiện tại Bảng số 1.

Bảng s 1

Stt

H và tên

Chức v, vị trí trong t chuyên gia

Phân công công việc của các thành viên

1

Lê Thị Quỳnh Trang

Tổ trưởng

 Lập E-HSMT và phân tích, đánh giá E-HSDT

2

Lê Hữu Thuyền

Tổ viên

 Lập E-HSMT và phân tích, đánh giá E-HSDT

3

Vương Anh Dũng

Tổ viên

  Lập E-HSMT và phân tích, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia là làm việc theo nhóm trong quá trình đánh giá. Trường hợp trong Tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì tiến hành thảo luận để có ý kiến thống nhất, trường hợp không thống nhất được thì thành viên có ý kiến khác biệt được bảo lưu ý kiến và nêu trong Mục IV. Ý kiến bảo lưu trong thuyết minh báo cáo E-HSDT

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Kết quả mở thầu được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

Stt

Số ĐKKD

Tên nhà thầu

Giá dự thầu

(VND)

Giá dự thầu sau giảm giá (VND)

Hiệu lực của HSDT (ngày)

Bảo đảm dự thầu  (VND)

Hiệu lực của BĐDT (ngày)

Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)

1

*******186

Công ty TM

x.xxx.000.000

x.xxx.000.000

60

xx.xx0.000 VND

90

170

 

 

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 1)

Bảng số 3

Stt

Tên nhà thầu

Kết lun

(Đạt, không đạt)

1

Công ty TM

Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 2A):

Bảng số 3

Stt

Tên nhà thầu

Kết lun

(Đạt, không đạt)

1

Công ty TM

Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 3A hoặc Mẫu số 3B):

Bảng số 4

Stt

Tên nhà thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú

 1

Công ty TM

Đạt

 

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): Không.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

a) Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 7):

Bảng số 5

Stt

Nội dung

Công ty TM

1

Báo giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))

x.xxx.000.000VND

2

Giá trị giảm giá (nếu có)

  Không có

3

Báo giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có)

x.xxx.000.000VND

 

Phương pháp giá thấp nhất

 

1

ƯĐ (nếu có)

   Không có

2

Báo giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)

x.xxx.000.000VND

b) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có): Không có

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E- HSDT được tổng hợp theo Bảng số 6 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 6

Stt

Nội dung

Công ty TM

1

Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

Đạt  

2

Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đạt   

3

Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Đạt   

 

Phương pháp giá thấp nhất

 

4

Báo giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)

x.xxx.000.000VND

5

Xếp hạng các E-HSDT

1  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia có ý kiến như sau:

  1. Nhà thầu được xem xét, mời vào thương thảo hợp đồng:

Công ty TM

  1. Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, cụ thể:
  • Toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu được tổ chức công khai (đấu thầu qua mạng, đấu thầu rộng rãi), đúng quy trình của Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP;
  • Các nhà thầu tham dự đều bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP;
  • Các thông tin về gói thầu đều được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu;
  • Việc đóng thầu, mở thầu và làm rõ E-HSDT theo quy định;
  • Quá trình đánh giá E-HSDT không vượt thời gian quy định, nhà thầu Công ty TM đạt yêu cầu về tư cách hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, đánh giá về tài chính và được mời thương thảo hợp đồng với giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá là  x.xxx.000.000VND.
  1. Những nội dung của E-HSMT phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, không dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

 

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Chữ ký

1

Lê Thị Quỳnh Trang

Tổ trưởng

 

2

Lê Hữu Thuyền

Tổ viên

 

3

Vương Anh Dũng

Tổ viên

 

 

 

 

 

PHẦN II:

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

 

Stt

Tài liệu

Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)

I

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

 

1.

Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu

 Số 22/2021/QĐ-THCS.GOT ngày 09/8/2021

2.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 Số 22/2021/QĐ-THCS.GOT ngày 09/8/2021

3.

Quyết định phê duyệt E-HSMT

 Số 27/2021/QĐ-THCS.GOT ngày 30/8/2021

4.

Văn bản thành lập tổ chuyên gia

 Quyết định số 8.16/QĐ-MP ngày 16/8/2021

5.

Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia

 Đính kèm QĐ thành lập tổ chuyên gia

6.

Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp)

 Đính kèm QĐ thành lập tổ chuyên gia

II

Đánh giá E-HSDT

 

7.

Hoàn thành mở thầu

 Ngày 14/9/2021 10:30

8.

Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSMT (nếu có)

 Không

9.

Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT (nếu có)

 Không

 

10.

Các tài liệu khác có liên quan

  •  

 

Xem thêm Hồ sơ thầu xây dựng gồm những gì? 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782