Kế hoạch bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình

Kế hoạch bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình

  • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình 2021

    19-10-2021 // 93 lượt xem

    Bản kế hoạch bảo vệ môi trường trình bày một tập hợp các hoạt động từ các khía cạnh được xem xét trong hướng dẫn về vị trí và hoạt động của các địa điểm xây dựng đến các hành động để quản lý chất thải, sức khỏe và an toàn trong các công trình, kết hợp với các dự án khác như Truyền thông xã hội.

    Chi tiết →