BIÊN BẢN MỞ THẦU ĐÓNG THẦU

BIÊN BẢN MỞ THẦU ĐÓNG THẦU