Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua sắm thiết bị

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua sắm thiết bị

Ngày đăng: 27-10-2021

280 lượt xem

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua ắm thiết bị

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

Tên gói thầu:

Mua sắm 02 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40                     (3 trục).

 

BCKTKT:

Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh

 

 

Chủ đầu tư :       Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

 

Luật đấu thầu

 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/ 2013

Nghị định 63/CP

 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

KHLCNT

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

HSMT

 

Hồ sơ mời thầu

HSDT

 

Hồ sơ dự thầu

HSĐXKT

HSĐXTC

 

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Hồ sơ đề xuất về tài chính

Chủ đầu tư

 

Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên

Dự án

 

Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

BCKTKT

 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

TCG

 

Tổ chuyên gia

 

 

 

 

 

3

 

 

CÔNG TY CP TVĐT                     & TKXD MINH PHƯƠNG

 

Số: 12-05/BCXT-KT-SVEAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH

Gói thầu số 2: Mua sắm 02 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (3 trục).

Thuộc BCKTKT: Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh.

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

 

I. DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Căn cứ quyết định số: 184 ngày 09/5/2017 về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật bao gồm:

- Công ty TNHH Tuyết Nga.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC

1. Mở HSĐXTC

- Thời gian và địa điểm mở HSĐXTC: bắt đầu vào lúc 9h00” ngày 10/5/2017 tại phòng họp số 2- Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp                     Miền Nam.

- Danh sách các nhà thầu được mở HSĐXTC: Công ty TNHH Tuyết Nga.

- Các vấn đề trong quá trình mở HSĐXTC cần xử lý tình huống: Không

2. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

Căn cứ vào kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp của HSĐXTC do Bên mời thầu thực hiện, kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

Stt

Tên nhà thầu

Nội dung không thống nhất

Ghi chú

Bản gốc

Bản chụp

1

Công ty TNHH Tuyết Nga

X

X

Thống nhất

3. Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC

a) Trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXTC (xem mẫu 1 trang 6); đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXTC (xem mẫu 2 trang 7), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXTC được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

Stt

Tên nhà thầu

Kết luận

Ghi chú

1

Công ty TNHH Tuyết Nga

Đạt

Hợp lệ

b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXTC không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXTC (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về tài chính

Trên cơ sở đánh giá về giá của HSĐXTC, kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:

Bảng số 3

Stt

Nội dung

Nhà thầu: Công ty TNHH Tuyết Nga

1

Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))

12.495.000.000

2

Giá trị sửa lỗi

0

3

Giá trị hiệu chỉnh sai lệch

0

4

Tỷ lệ % sai lệch thiếu

0

5

Giá trị giảm giá (nếu có)

0

6

Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có)

12.495.000.000

7

Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có)

Không

8

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)

12.495.000.000

 

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC

Trên cơ sở đánh giá HSĐXTC của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSĐXTC được tổng hợp theo Bảng số 4 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 4

Stt

Nội dung

Nhà thầu

Công ty TNHH Tuyết Nga

1

Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC

Đạt

2

Xếp hạng các HSDT

1

IV. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ

- Không có

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu

-  Công ty TNHH Tuyết Nga.

1. 2. Quá trình chấm thầu của các nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. 3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu:

3.  - Bảng tổng hợp giá dự thầu có mâu thuẫn giữa giá tổng hợp phần số và chữ.

4. 

Tổng giá dự thầu tổng hợp:

 

Bằng chữ: Mười hai tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu.

Bằng số: 12.459.000.000

Bảng giá dự thầu chi tiết:

 

Bằng chữ: Mười hai tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu.

Bằng số: 12.495.000.000

5. Tổ chuyên gia nhất trí giá trị đưa ra trong đơn dự thầu 12.495.000.000 đồng là phù hợp với bảng tính.

VI. Ý KIẾN BẢO LƯU

- Không

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

TỔ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh……………………

Nguyễn Văn Chính…………………….

Vũ Thị Là…………………………….

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

 

Mẫu số 1

 

KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXTC

 

HSĐXTC của nhà thầu Công ty TNHH Tuyết Nga

 

Stt

Nội dung kiểm tra

Kết quả (1)

Ghi chú

Không có

1

Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp HSĐXTC

X

 

 

2

Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC

X

 

 

3

Bảng giá tổng hợp

X

 

 

4

Các thành phần khác thuộc HSĐXTC

X

 

 

   

                                                                              Người đánh giá

 

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Chính

Vũ Thị Là

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu số 2

 

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXTC

 

HSĐXTC của nhà thầu Công ty TNHH Tuyết Nga

 

Stt

Nội dung đánh giá

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Ghi chú

Đáp ứng

Không đáp ứng

1. 

Có bản gốc HSĐXTC

X

 

Phù hợp với HSMT

 

2. 

Đơn dự thầu

X

 

Phù hợp với HSMT

 

KẾT LUẬN

Đạt

 

 

                                                                           

                                                                           Người đánh giá

 

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Chính

Vũ Thị Là

 

                            
Mẫu số 3

 

SỬa lỖi(1)

 

HSDT của nhà thầu Công ty TNHH Tuyết Nga

 

Stt

Nội dung cần sửa lỗi

Giá trị lỗi số học

Giá trị lỗi khác

Ghi chú

1.

Tồng cộng giá dự thầu

12.459.000.000

 

Lỗi đánh máy

2.

 

 

 

 

Tổng cộng

12.495.000.000

 

 

KẾt luẬn

Sửa lỗi đánh máy

 

   

                                                                       Người đánh giá

 

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Chính

Vũ Thị Là

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782