Báo cáo giám sát môi trường

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  • Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng 2021

    20-10-2021 // 70 lượt xem

    Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng là một dự án phải đi kèm với việc Gia hạn giấy phép hoạt động, báo cáo này sẽ chứa thông tin về tiến độ của hoạt động trong thời hạn của giấy phép hoạt động và sẽ bao gồm các điều kiện do cơ quan môi trường có thẩm quyền thiết lập, thông báo liệu các yêu cầu đã gặp hoặc nếu chúng đang được tiến hành.

    Chi tiết →