Phán quyết và xử lý hành vi làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường

Để đảm bảo tính xác thực, chính xác của số liệu quan trắc môi trường và điều tra, xử lý việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật, phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và các luật khác có liên quan

Ngày đăng: 22-03-2022

505 lượt xem

Phán quyết và xử lý hành vi làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường

Điều 1. Để đảm bảo tính xác thực, chính xác của số liệu quan trắc môi trường và điều tra, xử lý việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật, phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và các luật khác có liên quan, Các quy định và văn bản, kết hợp với công việc thực tế, hình thành các biện pháp này.

Điều 2. Việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường nêu trong các Biện pháp này là hành vi cố ý vi phạm luật, quy định, quy tắc quốc gia, v.v., cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật quan trắc môi trường, bằng cách giả mạo, giả mạo, xúi giục giả mạo, giả mạo môi trường.

Dữ liệu quan trắc môi trường.

Thuật ngữ "dữ liệu quan trắc môi trường" như được đề cập trong các Biện pháp này dùng để chỉ hồ sơ quan trắc môi trường gốc, dữ liệu phân tích, báo cáo giám sát và các thông tin khác thu được bằng các phương pháp quan trắc thủ công hoặc tự động phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật và quy định tương ứng.

Thuật ngữ “các cơ quan giám sát môi trường” như được đề cập trong các Biện pháp này đề cập đến các cơ quan giám sát môi trường trực thuộc các sở bảo vệ môi trường có thẩm quyền ở cấp quận hoặc cao hơn, các cơ quan giám sát môi trường trực thuộc các sở khác chịu trách nhiệm giám sát và quản lý bảo vệ môi trường, và các phòng thí nghiệm thực hiện công việc quan trắc môi trường không tham gia vào hoạt động kinh doanh quan trắc môi trường. Doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan quan trắc môi trường xã hội khác.

Điều 3. Các biện pháp này sẽ được áp dụng đối với việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường liên quan đến các hoạt động sau:

(1) Quan trắc chất lượng môi trường, quan trắc nguồn ô nhiễm và quan trắc khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

(2) Giám sát môi trường liên quan đến giám sát và thực thi pháp luật;

(3) Dịch vụ giám sát môi trường do chính phủ mua hoặc giám sát môi trường do chính phủ ủy quyền;

(4) Tự giám sát của doanh nghiệp và tổ chức theo quy định của pháp luật hoặc được ủy thác thực hiện;

(5) Các hoạt động quan trắc môi trường khác được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Phán quyết và xử lý hành vi làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường

 

Điều 4. Giả mạo số liệu quan trắc là hành vi cố tình can thiệp vào sự phát triển bình thường của hoạt động quan trắc môi trường bằng cách lợi dụng vị trí nhất định hoặc sự thuận tiện của công việc dẫn đến làm sai lệch số liệu quan trắc, bao gồm các trường hợp sau:

(1) Đình chỉ, thay đổi, thêm, bớt địa điểm quan trắc môi trường hoặc cố ý thay đổi thuộc tính của địa điểm quan trắc môi trường mà không được sự đồng ý của cơ quan phê duyệt;

(2) Sử dụng các biện pháp ngăn, chặn và phun nhân tạo gây cản trở cổng lấy mẫu hoặc môi trường cục bộ xung quanh;

(3) Thao túng, can thiệp hoặc phá hoại điều kiện sản xuất, công trình thanh lọc nguồn ô nhiễm của đơn vị xả ô nhiễm để tình trạng sản xuất, ô nhiễm không phù hợp với thực tế;

(4) Xả loãng hoặc xả thải, hoặc xả một phần hoặc toàn bộ chất ô nhiễm ra khỏi các cửa xả nước thải không theo quy định, trốn tránh sự giám sát của các phương tiện quan trắc tự động;

(5) Phá hủy hoặc phá hủy các trạm thiết bị quan trắc, đường dây thông tin liên lạc, thiết bị thu thập và truyền tải thông tin, thiết bị video, thiết bị điện, điều hòa không khí, quạt, máy bơm lấy mẫu, đường ống lấy mẫu, thiết bị hoặc công tơ quan trắc và các phương tiện quan trắc và giám sát khác hoặc các phương tiện phụ trợ;

(6) Cố ý thay thế, che giấu hoặc bỏ rơi mẫu quan trắc hoặc thay đổi bản chất của mẫu quan trắc bằng các biện pháp pha loãng, hấp phụ, hấp thụ, lọc hoặc thay đổi điều kiện bảo quản của mẫu;

(7) Cố ý bỏ qua việc kiểm tra các mặt hàng trọng điểm hoặc thay đổi phương pháp giám sát các mặt hàng trọng điểm mà không có lý do chính đáng;

(8) Cố ý sửa đổi hoặc can thiệp vào điều kiện môi trường hoặc trạng thái hoạt động của thiết bị, hoặc xóa, sửa đổi, thêm hoặc can thiệp vào dữ liệu và các chương trình ứng dụng được lưu trữ, xử lý hoặc truyền trong thiết bị giám sát hoặc sử dụng giả tạo thuốc thử và chất chuẩn mẫu để can thiệp vào thiết bị của;

(9) Không cần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo vệ môi trường có thẩm quyền, thiết bị quan trắc tự động có thể được ẩn thông qua các mã đặc biệt, tổ hợp phím, đăng nhập từ xa, điều khiển từ xa, mô phỏng và các phương pháp khác để vào giao diện hoạt động không tiết lộ để tiến hành giám sát và thông số thiết bị quan trắc tự động dữ liệu được sửa đổi bí mật;

(10) Không muốn ghi lại hoặc ghi có chọn lọc dữ liệu gốc;

(11) Thay đổi hoặc phá hủy hồ sơ gốc, hoặc truyền dữ liệu gốc không theo quy chuẩn;

(12) Chỉnh sửa, lựa chọn số liệu gốc không hợp lý, hoặc đánh giá có chọn lọc số liệu quan trắc, ban hành báo cáo quan trắc hoặc công bố kết quả dẫn đến kết luận đánh giá bị sai lệch;

(13) Sửa đổi dữ liệu mà không được phép;

(14) Các trường hợp khác bị nghi ngờ giả mạo dữ liệu giám sát.

Điều 5. Giả mạo số liệu quan trắc là hành vi ngụy tạo số liệu quan trắc giả từ không khí loãng mà không thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường thực chất, bao gồm các trường hợp sau:

(1) Hồ sơ gốc trên giấy không phù hợp với hồ sơ lưu trữ điện tử, hoặc phổ không tương ứng với kết quả phân tích, hoặc sử dụng kết quả phân tích và phổ của các mẫu khác;

(2) Báo cáo giám sát không phù hợp với thông tin đã ghi ban đầu, hoặc không có số liệu gốc tương ứng;

(3) Bản sao của báo cáo giám sát không phù hợp với bản chính;

(4) Giả mạo thời gian giám sát hoặc chữ ký;

(5) Tạo dữ liệu quan trắc từ không khí loãng thông qua chức năng mô phỏng dữ liệu của thiết bị hoặc bằng cách cấy ghép phần mềm mô phỏng;

(6) Không lấy mẫu phân tích, trực tiếp công bố số liệu quan trắc hoặc lấy mẫu tại chỗ nhưng không mở cổng lấy mẫu khói và lập báo cáo giám sát;

(7) Không lưu giữ hoặc bảo quản mẫu theo yêu cầu dẫn đến không thể xem xét kết quả giám sát;

(8) Các trường hợp khác bị nghi ngờ làm sai lệch số liệu quan trắc.

 

xử lý hành vi làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường

 

Điều 6. Các hành vi bị nghi ngờ xúi giục giả mạo hoặc làm sai lệch dữ liệu giám sát bao gồm các trường hợp sau:

(1) Ép buộc hoặc xúi giục nhân viên có liên quan giả mạo hoặc giả mạo dữ liệu giám sát;

(2) Liệt kê tình trạng đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá hoặc xếp hạng đánh giá là yêu cầu đánh giá công việc của cơ quan giám sát cấp dưới và nhân viên giám sát, có ý định can thiệp vào dữ liệu giám sát;

(3) Buộc cơ quan giám sát theo dõi nhiều lần và lựa chọn số liệu từ các cơ quan đó mà không có lý do chính đáng hoặc từ chối ký và báo cáo số liệu quan trắc mà không có lý do chính đáng;

(4) Nhân viên của bên ủy thác hướng dẫn nhân viên của cơ quan giám sát giả mạo hoặc giả mạo dữ liệu quan trắc, thực hiện nhiều lần hoặc nhiều ủy thác giám sát mà không xác nhận và lựa chọn các báo cáo giám sát “đủ tiêu chuẩn” trong số đó;

(5) Các trường hợp khác bị nghi ngờ là xúi giục giả mạo hoặc làm sai lệch dữ liệu giám sát.

Điều 7. Các cơ quan quan trắc môi trường và những người có trách nhiệm của họ phải chịu trách nhiệm về tính xác thực và chính xác của các số liệu quan trắc.

Cơ quan chịu trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động môi trường hàng ngày và người phụ trách của cơ quan đó phải chịu trách nhiệm về số liệu quan trắc phù hợp với hợp đồng vận hành và bảo dưỡng.

Điều 8. Bộ phận có thẩm quyền về bảo vệ môi trường của chính quyền nhân dân cấp tỉnh trở lên có trách nhiệm điều tra việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường. Bộ phận có thẩm quyền về bảo vệ môi trường của chính quyền nhân dân cấp tỉnh trở lên tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng quan trắc môi trường định kỳ hoặc đột xuất và sẽ truy cứu, xử phạt theo quy định của pháp luật nếu làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường báo cáo chi cục có thẩm quyền về bảo vệ môi trường cấp trên.

Điều 9. Những người có liên quan phải ghi chép trung thực các hành vi can thiệp vào hoạt động quan trắc môi trường và xúi giục giả mạo, làm sai lệch số liệu quan trắc. Đơn vị, cá nhân nào cũng có quyền báo cáo hành vi gian dối số liệu quan trắc môi trường.

Điều 10. Cơ quan bảo vệ môi trường có thẩm quyền chịu trách nhiệm điều tra phải thông báo về việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường và những người có liên quan chịu trách nhiệm, ghi lại vào hồ sơ toàn vẹn xã hội và công bố cho công chúng một cách kịp thời.

 

làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường

 

Điều 11. Nếu cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường phát hiện số liệu quan trắc bị can thiệp, giả mạo dẫn đến việc đánh giá mục tiêu thì kết quả đánh giá sẽ bị hạ cấp hoặc xác định là không đạt chất lượng tùy theo mức độ. danh hiệu danh dự bảo vệ môi trường đã được cấp sẽ bị hủy bỏ; trường hợp thẩm định thì tùy theo mức độ, đề nghị bộ phận tài chính có thẩm quyền của Hội đồng cấp Nhà nước giảm hoặc hủy khoản chi chuyển quỹ tài chính trung ương năm hiện tại; nếu xếp hạng liên quan đến Kế hoạch hành động Phòng ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm Không khí và Kế hoạch Hành động Phòng ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm Nước, thì dữ liệu giám sát của ngày hoặc tháng hiện tại sẽ được sử dụng tương ứng. Giá trị nồng độ cao nhất trong lịch sử được tính toán để xếp hạng .

Điều 12. Trường hợp cơ quan, tổ chức quan trắc môi trường xã hội tham gia bảo trì, vận hành thiết bị quan trắc môi trường giả mạo, làm sai lệch số liệu quan trắc hoặc báo cáo quan trắc sai sự thật thì Chi cục bảo vệ môi trường có thẩm quyền điều tra sẽ liệt kê tổ chức và những người có hành vi gian dối. Danh sách hồ sơ tốt, báo cáo cơ quan bảo vệ môi trường cấp trên, nghiêm cấm hồ sơ tham gia các dịch vụ quan trắc môi trường do chính phủ mua hoặc các dự án do chính phủ ủy thác.

Điều 13. Thiết bị quan trắc có chức năng ngăn chặn việc sửa đổi, làm sai lệch số liệu quan trắc nhà sản xuất và đơn vị bán hàng công khai nó và danh sách sản phẩm của nó, và báo cáo nó cho Bộ Bảo vệ Môi trường các dịch vụ hoặc dự án do chính phủ ủy thác và thiết bị được lắp đặt trong các doanh nghiệp không được kiểm tra và kết nối với Internet.

Điều 14. Nếu nhân viên của các cơ quan nhà nước giả mạo, xúi giục giả mạo hoặc giả mạo số liệu quan trắc, chi cục bảo vệ môi trường có thẩm quyền phụ trách điều tra sẽ đưa ra khuyến nghị và chuyển đến các cơ quan được miễn trừ liên quan hoặc các cơ quan giám sát theo quy định của Quy định về Xử phạt công chức của các cơ quan hành chính và các cơ quan Các quy định liên quan của Quy định tạm thời về các biện pháp kỷ luật đối với nhân viên của đơn vị sẽ được xử lý.

Điều 15. Nếu các cán bộ lãnh đạo của đảng và chính phủ chỉ thị giả mạo hoặc giả mạo dữ liệu giám sát, người chịu trách nhiệm

Cơ quan bảo vệ môi trường có thẩm quyền điều tra đề xuất và chuyển cho cơ quan miễn trừ hoặc cơ quan giám sát có liên quan để xử lý theo các quy định có liên quan của "Các biện pháp điều tra trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo Đảng và Chính phủ đối với Thiệt hại Môi trường Sinh thái (Thử nghiệm) ”.

Điều 16. Trường hợp việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường là hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 17. Bộ phận có thẩm quyền về bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm giải thích các Biện pháp này.

 

Xem thêm Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng >>

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782