Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng 2021

Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng là một dự án phải đi kèm với việc Gia hạn giấy phép hoạt động, báo cáo này sẽ chứa thông tin về tiến độ của hoạt động trong thời hạn của giấy phép hoạt động và sẽ bao gồm các điều kiện do cơ quan môi trường có thẩm quyền thiết lập, thông báo liệu các yêu cầu đã gặp hoặc nếu chúng đang được tiến hành.

Ngày đăng: 20-10-2021

578 lượt xem

Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng 2021

1. Khi nào bạn cần Báo cáo Giám sát Môi trường?

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một tài liệu kỹ thuật, kèm theo chú thích về trách nhiệm kỹ thuật hoặc tương đương, được trình bày cho cơ quan môi trường có thẩm quyền trong một khoảng thời gian thay đổi, phù hợp với các quy định của giấy phép môi trường được cấp có hiệu lực. phải chứa dữ liệu và giám sát việc quản lý môi trường của dự án, nhằm đảm bảo duy trì việc giảm thiểu tác động của hoạt động đối với môi trường.

Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng là một dự án phải đi kèm với việc Gia hạn giấy phép hoạt động, báo cáo này sẽ chứa thông tin về tiến độ của hoạt động trong thời hạn của giấy phép hoạt động và sẽ bao gồm các điều kiện do cơ quan môi trường có thẩm quyền thiết lập, thông báo liệu các yêu cầu đã gặp hoặc nếu chúng đang được tiến hành.

Nhóm Minh Phương Corp có nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các báo cáo này và chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn tốt hơn, hãy liên hệ với chúng tôi và tìm hiểu thêm.

Viện Nước và Trái đất, một cơ quan được ban thư ký phát triển bền vững và du lịch, đã loại bỏ quá trình giám sát các khu vực bị ô nhiễm trong các doanh nghiệp lưu trữ, nhà phân phối và đại lý nhiên liệu. Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng và hoạt động được đơn giản hóa hơn và có thể được hoàn thành bằng điện tử trên trang web của cơ quan.

Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang lại sự nhanh nhẹn hơn cho các quy trình gia hạn giấy phép hoạt động của phân khúc này và cũng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường và cải tiến kỹ thuật để quản lý các khu vực bị ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu là để không làm phức tạp Hồ Chí Minh và phát triển các hành động quyết đoán hơn khi có những sự kiện có khả năng gây ô nhiễm", Bộ trưởng Phát triển Bền vững và Du lịch.

Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng thay thế nghiên cứu trách nhiệm môi trường. "Nghiên cứu phức tạp hơn nhiều và đòi hỏi nhiều chi phí hơn cho các bài đăng". Báo cáo giám sát môi trường gọn gàng hơn và sẽ chứng minh chính xác hơn liệu có ô nhiễm đất hay nước ngầm hay không. Nếu phát hiện ô nhiễm, thì bài đăng có nghĩa vụ thực hiện nghiên cứu trách nhiệm đầy đủ nhất".

Trước khi các nghiên cứu được cung cấp vật lý, tạo ra một dòng tài liệu lớn và gây khó khăn cho việc đánh giá cho việc gia hạn giấy phép.

Báo cáo giám sát và vận hành là một nghiên cứu đơn giản để theo dõi hoạt động của các công ty lưu trữ nhiên liệu, nhà phân phối và đại lý ở địa phương.

Nó cũng nhằm mục đích giám sát môi trường ngầm, trong đó doanh nghiệp được lắp đặt, thông qua việc thu thập các mẫu đất và nước ngầm, với việc đánh giá các phân tích trong phòng thí nghiệm để xác định nồng độ hóa chất vượt quá giới hạn cho phép của pháp luật.

Tài liệu này là cần thiết cho sự đều đặn của các công ty có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Trong lĩnh vực bán hàng, nhà bán lẻ và cơ sở phân phối nhiên liệu, quy trình debureaucratic đã cho phép tối ưu hóa việc đánh giá các khía cạnh khác nhau cho thấy tác động của các hoạt động, xác định rò rỉ và thực hiện các hành động giảm nhẹ.

Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng (RMA) là một tài liệu kỹ thuật, kèm theo ghi chú trách nhiệm kỹ thuật (ART) hoặc tương đương, được trình bày cho cơ quan môi trường có thẩm quyền trong một thời hạn thay đổi, như được thiết lập trong giấy phép vấn đề môi trường có hiệu lực, cần có dữ liệu và giám sát của quản lý của dự án, để đảm bảo duy trì việc giảm thiểu tác động của hoạt động trong môi trường.

2. Thông tin chung

2.1. Số quy trình cấp phép môi trường và số giấy phép Thuộc về môi trường.

2.2. Doanh nghiệp: (tên công ty, tên thương mại, CNPJ, hoạt động, địa chỉ, điện thoại, email của công ty, trong số các thông tin liên quan khác về doanh nghiệp).

2.3. Doanh nhân: (tên, CPF, địa chỉ, điện thoại, e-mail của doanh nhân, trong số khác).

2.4. Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm: (tên, CPF, nghề nghiệp, Hội đồng lớp, Số lượng Đăng ký Hội đồng lớp, địa chỉ, điện thoại, e-mail của Kỹ thuật viên phụ trách, trong số khác).

3. Mục đích và phương pháp nghiên cứu của báo cáo giám sát môi trường

Mục tiêu chính của Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng và phương pháp luận được sử dụng trong việc chuẩn bị giống nhau.

4. Đặc điểm của doanh nghiệp

Mô tả chi tiết nếu dự án đã trải qua bất kỳ thay đổi nào trong dự án của anh / cô ấy:

 Tài liệu;

 Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và hậu cần;

 Máy móc, thiết bị sử dụng;

 Các đầu vào được sử dụng;

 Lao động trực tiếp và gián tiếp (thuê mướn, sa thải);

 Vị trí và Thời gian bảo quản (đầu vào và sản phẩm sản xuất);

 Quy trình sản xuất (Sản phẩm và / hoặc dịch vụ được cung cấp, sản xuất và / hoặc tiếp thị (mô tả và định lượng).

5. Quản lý chất thải

Mô tả chi tiết chất thải được tạo ra (rắn, lỏng, khí quyển) trong cũng như thông báo các biện pháp được áp dụng cho ban quản lý của mình.

5.1. Chất thải rắn được sản xuất: Chi tiết và định lượng công nghiệp và hộ gia đình tạo ra.

5.2. Đóng gói bên trong và lưu trữ bên ngoài: Chi tiết các hình thức của đóng gói và lưu giữ chất thải phát sinh trong doanh nghiệp.

5.3. Thu thập, Xử lý và Điểm đến Cuối cùng: Các biểu mẫu và thời gian phải được chi tiết hóa thu gom, các hình thức xử lý và điểm đến cuối cùng của chất thải phát sinh trong doanh nghiệp, chỉ định tên của các công ty thực hiện các dịch vụ nêu trên, cùng với hợp đồng, giấy chứng nhận thu gom và giấy phép môi trường của công ty chịu trách nhiệm.

5.4. Chất thải lỏng sản xuất: Chi tiết và định lượng chất thải lỏng công nghiệp và trong nước tạo ra.

5.5. Xử lý và thải bỏ cuối cùng chất thải lỏng: hình thức xử lý, nêu chi tiết hệ thống được sử dụng, kích thước và khối lượng của nó, và giải thích lựa chọn hệ thống xử lý. Điểm đến cuối cùng của nước thải sau khi trải qua quá trình xử lý được đề xuất.

5.6. Sản phẩm làm sạch được sử dụng: Mô tả, định lượng, xuất xứ, các dạng của sử dụng, mức độ độc hại, v.v.

6. Chẩn đoán môi trường

6.1. Tiếng ồn và độ rung: Chỉ định giờ hoạt động của thiết bị, các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu ảnh hưởng, đặc điểm của cường độ tiếng ồn, trong số khác. (Nếu dự án tạo ra tiếng ồn đáng kể, hãy trình bày một báo cáo âm thanh, cùng với công nghệ của chuyên gia có trách nhiệm.).

6.2. Sử dụng nước: Mô tả cơ quan tiếp nhận gần nhất với dự án, nếu nó cung cấp cho công ty để được cấp phép, nếu nó được sử dụng làm cơ quan tiếp nhận của nước thải tạo ra. Mô tả nguồn gốc của nước được sử dụng trong dự án, cũng như, định lượng thể tích sử dụng.

6.3. Chất lượng không khí: Mô tả thiết bị cháy nhiên liệu, nếu có (nếu sử dụng lò hơi, lò nướng, dầu đốt, vật liệu gỗ, trong số khác). Vui lòng nêu chi tiết các nguồn phát thải khí quyển khác. mô tả các biện pháp giảm thiểu các tác động phát sinh.

7. Đề xuất và đánh giá các tác động môi trường

Mô tả bồi thường, phục hồi và / hoặc kế hoạch và / hoặc chương trình giám sát môi trường do doanh nghiệp thúc đẩy.

8. Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro.

Mô tả các loại rủi ro tai nạn môi trường đã xảy ra, sử dụng các phương pháp và kỹ thuật định tính và định lượng. Mô tả các quy trình bảo mật được áp dụng cho nhà kho, cơ sở dân dụng và công nghiệp, máy móc thiết bị và trách nhiệm; Mô tả lịch sử các vụ tai nạn đã xảy ra trong công ty, trong số các vụ tai nạn khác.

8.1. Quản lý rủi ro

Kế hoạch và Chương trình Giám sát Rủi ro:

Mô tả nếu có loại rủi ro và / hoặc tai nạn, ảnh hưởng và nguyên nhân của chúng, loại rủi ro, các biện pháp giảm thiểu, trách nhiệm, phương tiện được sử dụng.

9. Kết luận

Trình bày các kết luận của Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng (RMA), với dựa trên các kết quả thu được trong việc đánh giá các tác động môi trường, cần làm rõ, theo khía cạnh môi trường, tính khả thi hay không của doanh nghiệp.

LƯU Ý: Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng phải có trên tất cả các trang, tên viết tắt của kỹ thuật viên chịu trách nhiệm, và trên tờ cuối cùng, phải có chữ ký của người chịu trách nhiệm bằng dự án, chữ ký và đóng dấu của trưởng phòng kỹ thuật.

 

Xem thêm Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782