Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua sắm thiết bị

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua sắm thiết bị

Ngày đăng: 27-10-2021

541 lượt xem

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua sắm thiết bị 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

PHẦN ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

    Tên gói thầu:  Gói thầu số 2 “Mua sắm 02 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (3 trục).”

    Chủ đầu tư :    Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

MỤC LỤC

 

PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ KỸ THUẬT

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

 

1.1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

 

1.2. Tổ chuyên gia đấu thầu

 

1.3. Phương pháp đánh giá HSDT về kỹ thuật

 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

III.  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ KỸ THUẬT

 

3.1. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSDT về kỹ thuật

 

3.2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

3.3. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

 

3.4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT về kỹ thuật

 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

 

PHẦN PHỤ LỤC: CÁC MẪU

 

Phụ lục 1: Bảng tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

 

Phụ lục 2: Các biểu mẫu

 

Mẫu số 1: Danh mục tài liệu đính kèm

 

Mẫu số 3a: Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX về kỹ thuật

Mẫu số 3b: Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX về kỹ thuật

 

Mẫu số 6: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

 

Mẫu số 9a: Đánh giá về kỹ thuật.

 

Mẫu số 9b: Tổng hợp kết quả đánh giá về kỹ thuật.

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

Trong Báo cáo kết quả đánh giá này các từ sau đây được viết tắt như sau:

 

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: KHLCNT

 

- Hồ sơ dự thầu: HSDT ;  Hồ sơ mời thầu: HSMT

 

- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: HSĐXKT

 

 

 

 

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD MINH PHUONG

Số: 25-04/BCXT-KT-SVEAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

(BƯỚC ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)

Gói thầu số 2 : Mua sắm 02 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (3 trục).

Dự án : Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh.

Địa điểm : Khu phố 1, Phương Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

 

 KÍNH GỬI : CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM  

 

Tổ chuyên gia đấu thầu được Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số 05-2017/QĐ-MP ngày 24/02/2017 để thực hiện đánh giá các Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh ;

Căn cứ hợp đồng kinh tế số 02-07/HĐTV-MP-SVEAM ngày .../../2017 về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh ;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật của các nhà thầu tham dự gói thầu nói trên, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật trong thời gian từ ngày 21/04/2017 đến ngày 25/04/2017.

Kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

1.1.1. Giới thiệu chung về dự án

- Gói thầu số 2: Mua sắm 02 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (3 trục)..

Dự án : Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh .

- Địa điểm XD : Khu phố 1, Phương Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

- Giá gói thầu : 12.500.000.000 đồng. 

- Nguồn vốn : nguồn vốn của Tổng công ty VEAM.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng : trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 6 tháng.

1.1.2. Các căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 06/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 16/1/2017 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh  của Công ty SVEAM;

- Quyết định số 58a/QĐ-SVEAM ngày 25/3/2017 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 02 Mua sắm 02 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (3 trục).

1.2. Tổ chuyên gia đấu thầu

STT

Họ tên

Chức vụ

Thời gian thực hiện

Cách thực hiện

1

Nguyễn Văn Thanh

Tổ trưởng;                      Phụ trách chung

Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo nhóm

2

Nguyễn Văn Chính

Tổ viên; Phụ trách:             Kỹ thuật, công nghệ

Theo nhóm

3

Vũ Thị Là

Tổ viên; Phụ trách: Pháp lý, tài chính           

Theo nhóm

1.3. Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá HSDT về kỹ thuật (đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật) được thực hiện theo trình tự, nội dung các bước đánh giá nêu tại Chương I và Chương III Phần thứ nhất của HSMT.

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật được đánh giá theo các bước sau:

1.3.1. Bước 1: Đánh giá theo phương pháp Đạt/Không đạt

1) Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nếu không đáp ứng một trong các nội dung đánh giá về tính hợp lệ sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

2) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu của bước đánh giá này được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đáp ứng sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

1.3.2. Bước 2: Đánh giá về kỹ thuật

- Đánh giá kỹ thuật theo thang điểm 100 cho 7 tiêu chí chính sau:

1) Đặc tính kỹ thuật của trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (3 trục).: 35 điểm;

2) Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt: 15 điểm;

3) Tiến độ cung cấp: 10 điểm;

4) Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường: 10 điểm;

5) Bảo hành, bảo trì : 10 điểm;

6) Uy tín của nhà thầu: 10 điểm

7) Các yếu tố về điều kiện thương mại: 10 điểm

Các Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật có tổng điểm kỹ thuật từ 80 điểm trở lên cũng như số điểm của từng tiêu chí chính phải đạt mức yêu cầu tối thiểu sẽ được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đạt sẽ bị loại.

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các nội dung liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được trình bày tại Phụ lục I báo cáo này.

Ngoài nội dung trên, phần này nêu các nội dung sau:

2.1. Các thủ tục để mở thầu:

- Thông báo mời thầu: Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số ...../2017 ngày ...../3/2017,.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày ..../3/2017 đến 09 giờ 30 phút, ngày 21/04/2017 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, Khu phố 1, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Nộp Hồ sơ dự thầu: Trước 09 giờ 30 phút, ngày 21/04/2017 tại Công ty SVEAM.

- Mở thầu Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật: 09 giờ 45 phút, ngày 21/04/2017 tại Công ty SVEAM.

Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGÀY NỘP

1

Công ty TNHH Tuyết Nga

21/04/2017

2

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam

21/04/2017

3

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

21/04/2017

2.2. Quá trình tổ chức mở thầu:

2.2.1. Thời gian, địa điểm:

Hội nghị mở thầu được tiến hành vào lúc 09 giờ 45 phút, ngày 21/04/2017 tại Công ty SVEAM.

2.2.2. Thành phần tham dự:

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)

- Ông Trần Vạn Tuấn Anh Chức vụ: Giám đốc SVEAM

- Ông Thái Thuần Linh Chức vụ:  P. Tổng giám đốc kỹ thuật SVEAM- phó ban  thường trực BQL DA

- Bà Phạm Thị Thu Vân Chức vụ: Giám đốc tài chính  SVEAM - ủy viên BQLDA

- Ông Nguyễn Hùng Chức vụ: ……

2. Đơn vị Tư vấn đấu thầu: Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương

- Ông  Nguyễn Văn Thanh Chức vụ:  Tổ trưởng tổ xét thầu

- Bà Vũ Thị Là              Chức vụ: Tổ viên

3. Đại diện các nhà thầu:

- Nhà thầu:  Công ty TNHH Tuyết Nga

§ Ông Ngô Văn Đài Chức vụ: nhân viên

- Nhà thầu:  Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam

§ Ông Trần Minh To                  Chức vụ: Cán bộ Kỹ thuật

- Nhà thầu:  Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

§ Ông Lâm Quang Vũ                  Chức vụ: Cán bộ Kỹ thuật

2.2.3. Trình tự mở thầu:

- Đại diện Chủ đầu tư tuyên bố mở thầu.

- Thông báo các thành phần tham dự.

- Trình bày các thủ tục, các điều kiện pháp lý để xin phép mở thầu, danh sách các Nhà thầu tham dự.

- Kiểm tra niêm phong các Hồ sơ dự thầu, các Nhà thầu ký xác nhận vào Hồ sơ dự thầu của mình.

- Mở lần lượt các Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật, đọc và ghi các thông tin chủ yếu.

- Ý kiến của các thành viên tham dự.

- Thông qua biên bản mở thầu.

- Đại diện Bên mời thầu, đại diện các Nhà thầu, đại diện các Cơ quan tư vấn ký xác nhận vào biên bản mở thầu (Xem biên bản hội nghị mở thầu phụ lục I).

2.2.4. Kết quả mở thầu:

- Số Nhà thầu có Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật được xem xét đánh giá: 03.

1) Công ty TNHH Tuyết Nga;

2) Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam;

3) Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật.

- Số Nhà thầu có Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật không được xem xét đánh giá: Không có.

- Nội dung của các Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật được mở công khai tại hội nghị mở thầu và được tóm tắt như trong Biên bản mở thầu kèm theo (xem phụ lục I).

2.3. Các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống khi lựa chọn nhà thầu: Không có.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ KỸ THUẬT

3.1. Kết quả đánh giá HSDT về kỹ thuật

3.1.1. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật

a) Trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX về kỹ thuật (theo chương III mục 1) và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX về kỹ thuật (theo chương III mục 2); kết quả đánh giá các nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 1 dưới đây:

Biểu số 1

STT

Nội dung đánh giá

Nhà thầu - Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam

Nhà thầu - Công ty TNHH Tuyết Nga

Nhà thầu - Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

Ghi chú

1

Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX về kỹ thuật

Đạt

Đạt

Đạt

Mẫu số 3a   Phụ lục II

2

Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX về kỹ thuật

Không Hợp lệ

Hợp lệ

Hợp lệ

Mẫu số 3b  Phụ lục II

Kết Luận

Không Hợp lệ

Hợp lệ

Hợp lệ

 

- Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật được đánh giá về năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính và yêu cầu khác: 02.

1) Công ty TNHH Tuyết Nga;

2) Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật.

- Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật không được đánh giá về năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính và yêu cầu khác: 01.

1) Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam.

b) Thuyết minh về các trường hợp Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật không hợp lệ:

- Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật của Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam được đánh giá là không đạt tại bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật (không đáp ứng theo chương III mục 2):

+ Bảo lãnh dự thầu: Nhà thầu nộp đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của HSMT: Không hợp lệ.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐX về kỹ thuật nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

- Không có.

Đính kèm theo báo cáo này: bảng kiểm tra tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật (Xem Mẫu số 3a Phụ lục II) và bảng đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật (Xem Mẫu số 3b Phụ lục II).

3.1.2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (theo Mẫu số 6 Phụ lục II), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 2 dưới đây:

Biểu số 2

STT

Nội dung đánh giá

Nhà thầu - Công ty TNHH Tuyết Nga

Nhà thầu - Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

Ghi chú

1

Kinh nghiệm

Đạt

Đạt

Mẫu số 6 – Phụ lục II

2

Năng lực kỹ thuật thực hiện gói thầu

Đạt

Đạt

Mẫu số 6 – Phụ lục II

3

Năng lực tài chính

Đạt

Đạt

Mẫu số 6 – Phụ lục II

Kết luận

Đạt

Đạt

 

b) Thuyết minh về các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT:

ü Phần HSĐX bổ xung chấp nhận được:

Phần A Mẫu số 6b – phụ lục II tại mục 3.3 HSĐX về kỹ thuật của Công ty CP đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ không có văn bản cam kết (cam kết không điều kiện) của ngân hàng cung cấp tín dụng dành riêng cho gói thầu này với giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng để đảm bảo khả năng đáp ứng về vốn trong quá trình thực hiện gói thầu. Do đó, dù có yêu cầu nhà thầu làm rõ thì HSDT về kỹ thuật  đạt yêu cầu mức chấp nhận được ® bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung này.

ü Phần HSĐX không đạt theo yêu cầu HSMT:

c) Các nội dung làm rõ HSDT về kỹ thuật nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

3.1.3. Kết luận trong bước đánh giá                                                                             

Biểu số 3

STT

Nội dung đánh giá

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam

 Công ty TNHH Tuyết Nga

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

1

Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật

Không hợp lệ

Hợp lệ

Hợp lệ

2

Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu

Không xét

Đạt

 Đạt

Kết Luận

Không đạt

Đạt

Đạt

3.2. Kết quả đánh giá chi tiết HSĐX về kỹ thuật

3.2.1. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Danh sách nhà thầu có HSĐX về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

Công ty TNHH Tuyết Nga.

b) Danh sách nhà thầu có HSĐX về kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐX về kỹ thuật trong quá trình đánh giá:

- Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá:

- Không có.

Đính kèm theo báo cáo này: bảng đánh giá chi tiết về năng lực kỹ thuật của nhà thầu (Xem Mẫu số 9a, Phụ lục II).

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Theo nội dung Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu được Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam phê duyệt, Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật của Công ty TNHH Tuyết Nga được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật với số điểm 92/100.

- Tư vấn kính trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật để làm cơ sở đánh giá bước tiếp theo.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

 

TỔ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Chính

Vũ Thị Là

 

 

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

PHẦN PHỤ LỤC

 

Phụ lục I: Bảng tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Phụ lục II: Các biểu mẫu

Mẫu số 1: Danh mục tài liệu đính kèm

Mẫu số 3a: Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật

Mẫu số 3b: Đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật

Mẫu số 6: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Mẫu số 9a: Đánh giá về kỹ thuật.

Mẫu số 9b: Tổng hợp kết quả đánh giá về kỹ thuật.

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE