Dự án đầu tư là gì và phân loại dự án đầu tư như thế nào?

Nói tóm lại, bất kỳ dự án đầu tư hiệu quả nào chỉ có thể có ý nghĩa và hợp lý nếu việc cố định nguồn vốn theo cách này giúp chúng ta có thể dự kiến ​​khả năng sinh lời tài chính đáng kể trong những năm tới.

Ngày đăng: 02-11-2021

617 lượt xem

Dự án đầu tư là gì và phân loại dự án đầu tư như thế nào?

Bạn muốn đầu tư và bạn không biết ở đâu hoặc như thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến các dự án đầu tư. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết những điều cơ bản và trình bày các lựa chọn đầu tư khác nhau có sẵn cho bạn.

Dự án đầu tư là gì?

Chúng tôi sẽ định nghĩa hoạt động đầu tư là sự cố định vốn dưới các hình thức tư liệu sản xuất khác nhau (đất đai, nhà cửa, thiết bị, v.v.), với mục tiêu thu được, trong một thời gian dài hoặc ngắn hơn, lợi thế tài chính hoặc không thông qua sản xuất hàng hóa và hoặc dịch vụ trong cộng đồng. Bao gồm: dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư phát triển,..

Lưu ý rằng từ đầu tư áp dụng cho cả hành động đầu tư và kết quả của hành động này (nghĩa là đối với chính tài sản được đầu tư).

Ngoài ra, cần lưu ý rằng một số tác giả sử dụng cụm từ "dự án đầu tư phát triển" để chỉ các dự án đầu tư.

Đây là một biểu thức thường được các tổ chức tài chính sử dụng để tính đến, ngoài các tiêu chí về lợi nhuận tài chính, các yếu tố chất lượng liên quan đến các tác động xã hội và tác động của dự án.

Đặc điểm của dự án đầu tư

Bất kỳ dự án đầu tư mới nào có hiệu quả nào đều đáp ứng 5 đặc điểm sau:

1 Chi phí đầu tư: những chi phí này liên quan đến việc hình thành công cụ sản xuất và thường tập trung theo thời gian (mua đất, xây dựng, mua thiết bị, v.v.).

2 Chi phí hoạt động: những chi phí này liên quan đến chi phí hoạt động của công ty và do đó có tính chất thường xuyên (mua nguyên vật liệu, chi trả dịch vụ bên ngoài, chi trả cho nhân viên, v.v.).

3 Thu nhập hoạt động: những khoản này tạo thành thu nhập từ dự án; chúng dựa trên các dự báo về sản lượng bán (diễn biến thị trường, thị phần) và dự báo giá bán (chi phí sản xuất, ảnh hưởng của cạnh tranh, chính sách công).

4 Yếu tố thời gian: có tính đến sự cố định nhiều hay ít của nguồn vốn đầu tư, yếu tố thời gian vẫn quyết định trong việc đánh giá khả năng sinh lời của một dự án, giá trị tiền tệ của quốc gia nơi thực hiện dự án đầu tư ngày nay có thể khác nhau Từ năm này sang năm khác.

5 Yếu tố rủi ro: khái niệm rủi ro vốn có trong bất kỳ dự án đầu tư hiệu quả nào bởi vì lợi nhuận kỳ vọng, cụ thể là thu nhập vượt quá dòng tiền, chỉ là hy vọng và không chắc chắn. Thật vậy, bất kỳ dự báo nào theo thời gian đều có thể không chắc chắn.

Nói tóm lại, bất kỳ dự án đầu tư hiệu quả nào chỉ có thể có ý nghĩa và hợp lý nếu việc cố định nguồn vốn theo cách này giúp chúng ta có thể dự kiến ​​khả năng sinh lời tài chính đáng kể trong những năm tới.

Phân loại dự án đầu tư

Chúng ta hãy giữ lại các tiêu chí phân loại sau đây được quan tâm nhiều hơn cho phần còn lại của các phân tích sẽ được thực hiện:

Bản chất của khoản đầu tư;

Mục tiêu của khoản đầu tư;

Mức độ phụ thuộc của dự án vào các dự án khác.

Phân loại theo tính chất đầu tư

Chúng tôi phân biệt giữa đầu tư vào hàng hóa và dịch vụ, đầu tư tài chính và đầu tư chiến lược.

a) đầu tư vào hàng hóa và dịch vụ

Các dự án đầu tư vào hàng hóa và dịch vụ bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động:

Công nghiệp: khai thác mỏ, hydrocacbon, hóa chất, gỗ, đồ nội thất, dệt may, in ấn và bất kỳ ngành công nghiệp chế biến nguyên liệu thô nào khác

Nông nghiệp: cây lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi cá và bất kỳ hoạt động sản xuất nông nghiệp chính nào khác.

Dịch vụ: vận tải, năng lượng, viễn thông, xây dựng, khách sạn và du lịch, phân phối, giáo dục, y tế, bảo trì thiết bị và bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến lĩnh vực đại học.

b) các khoản đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính là các khoản đầu tư vốn hoặc chứng khoán nhằm mua lại các chứng khoán tạo ra thu nhập tài chính dưới hình thức lãi.

Các chứng khoán đầu tư này có thể có các hình thức khác nhau:

Các hành động;

Các nghĩa vụ;

Trái phiếu kho bạc,

Các tùy chọn;

Hợp đồng ngắn hạn;

Giấy tờ thương mại;

IOU;

Vân vân.

c) Đầu tư chiến lược

Những khoản đầu tư được gọi là "chiến lược" không nhất thiết nhằm vào lợi nhuận rất ngắn hạn của công ty, mà thường nhằm duy trì khả năng sinh lời này trong dài hạn và đảm bảo tính bền vững của công ty.

Đó là các hoạt động nghiên cứu và phát triển, cấp bằng sáng chế hoặc cấp phép, đào tạo, quảng cáo, nâng cao hình ảnh, cải thiện môi trường làm việc của nhân viên, v.v.

Phân loại theo mục tiêu đầu tư

Chúng ta có thể phân biệt bốn loại dự án đầu tư tùy thuộc vào mục tiêu mà người xúc tiến dự kiến.

a) Đầu tư thay thế

Đây là những khoản đầu tư thay thế thiết bị mới cho thiết bị đã hao mòn hoặc hao mòn nhằm duy trì năng lực sản xuất của công ty.

Thiết bị mới do đó có các đặc tính kỹ thuật giống như thiết bị cũ (năng lực sản xuất, mức chi phí sản xuất, v.v.).

Đầu tư thay thế còn được gọi là đầu tư đổi mới hoặc bảo trì.

b) Đầu tư mở rộng

Đầu tư mở rộng nhằm cho phép công ty đối phó với nhu cầu ngày càng tăng.

Điều này được thực hiện bằng cách đầu tư mới nhằm tăng năng lực sản xuất (đầu tư năng lực), hoặc bằng cách mở rộng phạm vi sản phẩm (đầu tư đa dạng hóa).

Đầu tư mở rộng còn được gọi là đầu tư mở rộng.

c) Đầu tư hiện đại hóa

Đầu tư hiện đại hóa chủ yếu nhằm mục đích hạ thấp chi phí sản xuất, thông qua sự kết hợp tốt hơn giữa các yếu tố sản xuất.

Do đó, đây là những khoản đầu tư nhằm nâng cao năng suất hoặc khả năng cạnh tranh của công ty;

có nghĩa là sản phẩm sẽ được sản xuất nhiều hơn với chi phí sản xuất không đổi hoặc sản phẩm sau sẽ ít hơn đối với cùng một khối lượng sản xuất.

Đầu tư hiện đại hóa còn được gọi là đầu tư năng suất hoặc hợp lý hóa.

d) Đầu tư sáng tạo

Trong khi các khoản đầu tư trước đây liên quan đến việc thiết lập các tài sản mới có quan hệ kinh tế - kỹ thuật với các hoạt động khác hoặc các tài sản đã có khác (trường hợp đầu tư được thực hiện trong khuôn khổ của một công ty đã tồn tại), thì đầu tư sáng tạo chỉ liên quan đến việc thiết lập các dự án có không có mối liên hệ với các khoản đầu tư khác.

Do đó, chúng tôi đang nói về các khoản đầu tư sáng tạo hoặc các dự án mới.

Sơ đồ đánh giá được đề xuất trong sổ tay về cơ bản tương ứng với các khoản đầu tư sáng tạo.

Nhưng không loại trừ các loại hình đầu tư khác, với điều kiện là các dòng tài chính liên quan đến việc hoàn thành dự án được đánh giá đúng mức.

Phân loại theo mức độ phụ thuộc của dự án

Khi xem xét bản chất của các mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật tồn tại giữa hai hoặc nhiều dự án do người xúc tiến dự kiến, chúng ta thường phân biệt giữa các dự án độc lập, các dự án loại trừ lẫn nhau và các dự án bổ sung.

a) Các dự án độc lập

Hai dự án được cho là độc lập (hoặc tương thích), nếu một người có thể dự kiến ​​về mặt kỹ thuật việc thực hiện đồng thời một và dự án kia, và nếu các dòng tiền do một dự án tạo ra không bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện hoặc tên của dự án khác.

Đây là trường hợp chung cho hai dự án nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau (nhà máy sản xuất xà phòng và nhà máy đường).

Ví dụ ngược lại, việc băng qua một nguồn nước có trả phí hoặc bằng cách xây dựng một cây cầu thu phí hoặc bằng việc mua lại một chiếc phà, tạo thành hai loại dự án khả thi về mặt kỹ thuật đồng thời, nhưng phụ thuộc vào mức dòng tiền.

Do đó, chúng không phải là những dự án độc lập.

b) Các dự án loại trừ lẫn nhau

Hai dự án được cho là loại trừ lẫn nhau (hoặc không tương thích) nếu việc thực hiện một dự án loại trừ dự án kia.

Trường hợp này thường xảy ra đối với hai dự án nhằm thỏa mãn cùng một nhu cầu, nhưng theo công nghệ khác nhau (vận chuyển quặng bằng đường bộ hoặc đường sắt) hoặc theo địa điểm khác nhau (nhà máy gần nguyên liệu hoặc gần hộ tiêu thụ).

Do đó, chúng tôi sẽ nói về các biến thể của cùng một dự án.

c) Các dự án phụ thuộc hoặc bổ sung

Hai dự án được cho là phụ thuộc, hoặc bổ sung hoặc thậm chí là phụ thuộc nếu việc chấp nhận hoặc từ chối của một dự án dẫn đến việc chấp nhận hoặc từ chối dự án kia.

Một ví dụ là trường hợp của một quả mìn chỉ có thể được xem xét nếu có một lối thoát hiểm.

Trong những điều kiện này, việc phân tích cuối cùng phải tập trung vào dự án kết hợp.

Các phân loại khác nhau ở trên về các dự án hiệu quả chắc chắn không phải là đầy đủ, nhưng phần lớn chúng phản ánh các loại tình huống đầu tư khác nhau mà nhà quảng bá có thể tự nhận thấy.

Khi bạn đã có ý tưởng về dự án đầu tư của mình, đừng quên bắt đầu bằng việc thiết lập Mô hình kinh doanh cho dự án của bạn.

 

Tham khảo dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782