Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dành cho chủ doanh nghiệp mới nhất

Trong đánh giá tác động môi trường ĐTM cho chủ doanh nghiệp, tác động của dự án được đánh giá cùng với việc lập kế hoạch trước quá trình ra quyết định để đảm bảo rằng các giải pháp trong tương lai có thể bị ảnh hưởng. Đánh giá tác động môi trường ĐTM là một công cụ lập kế hoạch trong đó các kết quả đánh giá được tính đến trong quá trình tùy ý của giấy phép dự án.

Ngày đăng: 06-05-2022

473 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dành cho chủ doanh nghiệp mới nhất

Khi đánh giá tác động môi trường, các phương án thực hiện dự án khác nhau và tác động của chúng sẽ được kiểm tra theo yêu cầu của pháp luật về Đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Mục đích của đánh giá tác động môi trường là giảm thiểu hoặc ngăn chặn tác động tiêu cực đến môi trường của dự án được quy hoạch cũng như nâng cao nhận thức của người dân. Tất cả những người có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án đều có thể và được phép tham gia đánh giá. Cuối cùng, tiếp cận thông tin và sự tham gia là nền tảng của chính sách. Giai đoạn đầu tiên của quá trình Đánh giá tác động môi trường ĐTM là chương trình đánh giá tác động môi trường. Đây là một kế hoạch liên quan đến các cuộc điều tra được thực hiện để đánh giá và sắp xếp thủ tục đánh giá. Công việc đánh giá thực tế và kết luận đánh giá được tổng hợp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trong Đánh giá tác động môi trường ĐTM, tác động của dự án được đánh giá cùng với việc lập kế hoạch trước quá trình ra quyết định để đảm bảo rằng các giải pháp trong tương lai có thể bị ảnh hưởng. Đánh giá tác động môi trường ĐTM là một công cụ lập kế hoạch trong đó các kết quả đánh giá được tính đến trong quá trình tùy ý của giấy phép dự án. Bản thân Đánh giá tác động môi trường ĐTM (EIA) không phải là giấy phép và không cho phép bắt đầu hoạt động.

I. Điều tra Đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đánh giá tác động môi trường ĐTM cho các mỏ ở than

Chương trình Đánh giá tác động môi trường ĐTM liên quan đến việc đánh giá các phương án thực hiện các mỏ và thiết bị tập trung và tác động của các phương án khác nhau. Hiện trạng môi trường của khu vực và các tác động của các hoạt động trong tương lai đối với môi trường, đất và nền đá, nước mặt và nước ngầm, hệ thực vật và động vật được xem xét trong quá trình Đánh giá tác động môi trường ĐTM. Các tác động đến cảnh quan, sử dụng đất và cấu trúc cộng đồng của khu vực cũng được điều tra.

Các thủ tục Đánh giá tác động môi trường ĐTM của các mỏ xem xét tác động môi trường của các phương tiện thực hiện khác nhau.

Đánh giá tác động môi trường ĐTM cho nhà máy sản xuất

Kế hoạch trước đây của công ty là tập trung và tinh chế quặng được khai thác từ các mỏ của công ty trong nhà máy sản xuất ở địa phương. Quy trình Đánh giá tác động môi trường ĐTM của nhà máy sản xuất xem xét các phương án thực hiện nhà máy sản xuất và tác động môi trường của chúng.

Vào tháng 5 năm 2020, công ty A thông báo rằng họ đã chọn đặt nhà máy tập trung trong tương lai sẽ được xây dựng tại khu vực khai thác chính. A đang chuẩn bị một báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM mới cho nhà máy tập trung và khu mỏ ở khu vực khai thác.

Đánh giá tác động môi trường (EIA) là quá trình đánh giá các tác động môi trường có thể xảy ra của một đề xuất và xác định các phương án để giảm thiểu thiệt hại môi trường. Mục đích chính của Đánh giá tác động môi trường ĐTM là thông báo cho những người ra quyết định về những tác động có thể xảy ra của một đề xuất trước khi đưa ra quyết định. Đánh giá tác động môi trường ĐTM tạo cơ hội xác định sớm các vấn đề chính và các bên liên quan trong thời gian thực hiện đề xuất để có thể giải quyết các tác động tiêu cực tiềm ẩn trước khi đưa ra quyết định phê duyệt cuối cùng.

Sự miêu tả:

+ Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn

+ Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, xã hội, kinh tế

+ Thu thập mẫu nước, không khí, đất tại hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm

+ Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực

+ Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực

+ Xác định các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực như khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và vận hành bằng các phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá nhanh ...

+ Đánh giá mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, người dân xung quanh khu vực

+ Đưa ra các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong thời kỳ xây dựng

+ Đưa ra các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm, lập kế hoạch quản lý môi trường và ngăn ngừa sự cố môi trường

+ Đề xuất các phương pháp xử lý nước thải, khí thải, thu gom và xử lý chất thải rắn trong quá trình hoạt động

+ Tham vấn ý kiến ​​của các cơ quan có thẩm quyền nơi thực hiện dự án

+ Xây dựng chương trình giám sát môi trường

+ Thành lập hội đồng thẩm định và thông qua báo cáo

- Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, nhà máy, ... (Dự án có quy mô như tại Nghị định 08/2022/ NĐ-CP, ngày 10 tháng 01 năm 2022).

- Chưa xây dựng và vận hành.

II. Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư  số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

III. Tài liệu cần thiết

- Đăng ký kinh doanh / Giấy phép đầu tư

- Chủ trương đầu tư / Quy hoạch

- Báo cáo đầu tư / Báo cáo kinh tế kỹ thuật / Nghiên cứu tiền khả thi

- Giấy chứng nhận sử dụng đất / Hợp đồng thuê đất

- Bản đồ vị trí dự án

- Bản vẽ tổng mặt bằng, thoát nước mưa, thoát nước thải

- Bản vẽ hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

Trong một số trường hợp cụ thể, một số tài liệu có thể được yêu cầu hoặc không cần.

IV. Cơ quan có thẩm quyền

Tùy theo quy mô và vị trí của dự án, cơ quan có thẩm quyền có thể:

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý công nghiệp

- Ban quản lý các khu kinh tế

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Các phòng ban khác

V. Xử phạt vi phạm

- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mà không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 11 của NĐ 155, Điều 1 của NĐ 55)

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa; không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn; để phát tán khí độc hại ra môi trường; không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;

c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật;

d) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

  Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra;

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa; không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn; để phát tán khí độc hại ra môi trường; không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;

c) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật;

d) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

“6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 và điểm c khoản 5 và khoản 6a Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm các quy định tại điểm d khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d khoản 3, điểm d khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này.

- Quy định chi tiết tại Điều 11 Nghị định 155/2016 / NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi SĐT: 0352 459 785 - 0903 649 782.

Tại sao nên chọn Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Thiết Kế Xây Dựng Minh Phương ?

  • Là Đơn vị chuyên cung cấp tư vấn các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.
  • Là Đơn vị chuyên viết hồ sơ, báo cáo đánh giá tác động môi trường trên Toàn Quốc.
  • Tư vấn nhiệt tình, giá thành thấp, mang tính cạnh tranh cao.
  • Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.
  • Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:
  • Lắng nghe nhu cầu, yêu cầu của khách hàng.
  • Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng duyệt kí kết hợp đồng.
  • Đúng thời gian hoàn thành quy định dự án theo yêu cầu của khách hàng

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782