Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư thấp tầng theo nghị định 15

Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư thấp tầng theo nghị định 15

Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư thấp tầng theo nghị định 15

  • Mã SP:DA CC 1
  • Giá gốc:120,000,000 vnđ
  • Giá bán:110,000,000 vnđ Đặt mua

dự án đầu tư xây dựng khu chung cư thấp tầng theo nghị định 15

NỘI DUNG

 GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU CHUNG CƯ THẤP TẦNG

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1.1. Tên dự án:

1.1.2. Địa điểm xây dựng:

1.1.3. Chủ đầu tư :

1.1.4. Hình thức đầu tư

1.2. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

1.3. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

2.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 3: CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

3.1. QUY CHUẨN KỸ THUẬT:

3.2. KHẢO SÁT

3.3. THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG:

3.4. THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC:

3.5. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG :

3.6. THIẾT KẾ CÂY XANH:

3.7. THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU:

3.8. CÁC TIÊU CHUẨN THAM KHẢO KHÁC:

3.9. CÁC PHẦN MỀM SỬ DỤNG:

CHƯƠNG 4: ĐỊA ĐIỂM , SỰ PHÙ HỢP VÀ PHƯƠNG ÁN LẬP DỰ ÁN

4.1. ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG

4.1.1. Vị trí, diện tích, ranh giới khu đất:

4.1.2. Điều kiện tự nhiên:

4.1.3. Tình hình hiện trạng:

4.1.4. Nhận xét, đánh giá chung hiện trạng:

4.2. PHƯƠNG ÁN LẬP QUY HOẠCH:

CHƯƠNG 5: QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5.1. QUY MÔ XÂY DỰNG

5.2. KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

5.2.1. Khoảng lùi công trình xây dựng

5.2.2. Quy hoạch kiến trúc tổng thể

CHƯƠNG 6: CÁC GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

6.1. PHẦN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

6.1.1. Quy hoạch giao thông:

6.1.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt:

6.1.3. Quy hoạch cấp nước:

6.1.4. Quy hoạch cấp điện:

6.1.5. Quy hoạch thông tin liên lạc:

6.1.6. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

6.1.7. Bảng tổng hợp khái toán kinh phí hạng mục hạ tầng kỹ thuật:

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG

7.1. GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG

Phương án thi công

7.2. THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU:

7.2.1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG

7.2.2. Hình thức quản lý dự án

CHƯƠNG 8: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

9.1. KẾT LUẬN:

9.2. KIẾN NGHỊ:

1.1.1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư thấp tầng theo nghị định 15

- Khu nhà ở thấp tầng phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức

1.1.2. Địa điểm xây dựng: 

- Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức.

- Diện tích xây dựng 43,452.3 m2

1.1.3. Chủ đầu tư :  Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư thấp tầng theo nghị định 15

- Tên công ty :  Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Phương 

- Địa chỉ :  Phòng 2A Lầu 6, SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại    :  028 4520 7607

- Đại diện     :  Ông Phạm Hà An -   Chức vụ: Giám đốc

- Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, xây dựng công trình kỹ thuật và dân dụng, môi giới bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản…

1.1.4. Hình thức đầu tư

- Đầu tư xây dựng mới

1.2. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Theo định hướng phát triển quy hoạch toàn thành phố đến năm 2030 thì việc xây dựng nhà ở được xác định là một chiến lược phát triển lâu dài nhằm ổn định nâng cao mức sống của người dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh nhu cầu nhà ở phục vụ cho các dự án phát triển hạ tầng xã hội, các dự án về nhà ở rất cấp bách do quỹ nhà của thành phố và của quận đang thiếu hụt trầm trọng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các dự án. Hưởng ứng chính sách nhà nước về khuyến khích đầu tư và xây dựng tại địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khả năng của mình Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Phương dự kiến đầu tư một khu nhà ở thấp tại Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh quy mô 43.452,3m².

1.3. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày ngày 18/06/ 2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình;

Căn cứ Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 23/6/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 840194 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 01 năm 2011, đăng ký biến động ngày 25 tháng 05 năm 2018;

Căn cứ Công văn số 5930/SQHKT-QHKTT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Sở quy hoạch Kiến trúc về cung cấp thông tin quy hoạch đô thị;

Căn cứ Công văn số 2401/UBND-ĐT ngày 24 tháng 06 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở thấp tầng tại phường Phú Hữu, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 2402/UBND-ĐT ngày 24 tháng 06 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công nhận Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Phương làm chủ đầu tư dự án dự án Khu nhà ở thấp tầng tại phường Phú Hữu, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CHUNG CƯ THẤP TẦNG

2.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Với vai trò trung tâm về nhiều mặt, thành phố Thủ Đức đang trở thành tâm điểm cho cá nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng số lượng dân nhập cư từ các tỉnh và vùng lân cận với các khu công nghiệp mới trên địa bàn đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư, trong đó có các dự án đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư trong nước đã kéo theo một lực lượng lao động lớn phải giải quyết nơi ăn ở. Như các phân tích ở trên, với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố Thủ Đức đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Quỹ nhà ở đô thị hạn hẹp trong khi nhu cầu ngày càng cao đã kéo giá nhà đất lên rất cao, dự án đầu tư công trình nhà ở với mọi quy mô, cấp độ đều được tiêu thụ rất nhanh.

Từ những vấn đề cấp thiết hiện nay như đã nêu trên đồng thời thành phố Thủ Đức cũng đang phải tiến hành xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại mang tính công nghiệp hiện đại. Vì vậy, vấn đề cần được thực hiện ngay từ hôm nay là công tác quy hoạch mang tính chất tổng thể vùng, khu vực. Trên cơ sở đó tiến hành việc xây dựng từng khu vực, cho từng dự án đặc biệt là những dự án Xây dựng các khu dân cư, Khu tái định cư, khu đô thị mang tính hiện đại, sắp xếp phân bổ lại các khu dân cư mang tính hiện đại hơn; xóa dần những khu nhà tự phát đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân hiện nay. Qua các vấn đề nêu trên rất dễ nhận thấy nhu cầu về đất ở cho dân cư trong khu vực, công nhân các khu đô thị, xí nghiệp là hết sức cấp bách, thiết thực. Vì vậy việc xây dựng công trình Khu đô thị mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở cho các đối tượng nói trên và đây cũng là một dự án mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và có tính khả thi cao.

Trong nhiều năm qua, nhu cầu về đầu tư xây dựng là một trong những vấn đề kinh tế – xã hội quan trọng. Đặc biệt nhu cầu về nhà ở đang là vấn đề rất bức thiết của người dân. Với dân số tập trung cao việc đáp ứng được quỹ nhà ở cho toàn bộ dân cư đô thị không phải là việc đơn giản. Trước tình hình đó, cần thiết phải có biện pháp khắc phục, một mặt hạn chế sự gia tăng dân số, đặc biệt là gia tăng dân số cơ học, một mặt phải tổ chức tái cấu trúc và tái bố trí dân cư hợp lý, đi đôi với việc cải tạo xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Hưởng ứng chính sách nhà nước về khuyến khích đầu tư và xây dựng tại địa bàn quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh. Trong khả năng của mình, Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Phương dự kiến đầu tư một khu nhà ở thấp tầng tại Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh quy mô 43.452,3m². Vì vậy, việc đầu tư xây dựng là một trong những định hướng đầu tư đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong kế hoạch, Nhà đầu tư sẽ xây dựng theo mô hình khu dân cư kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu thị trường. Đối với Nhà đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh BĐS tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của địa phương vừa đem lại lợi nhuận cho Nhà đầu tư. 

Xem thêm dự án đầu tư xây dựng khu chung cư thấp tầng theo nghị định 15

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P. 17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782