Biện pháp thi công lắp đặt đường ống ngầm qua sông

Biện pháp thi công lắp đặt đường ống ngầm qua sông bằng phương pháp đào hở đánh chìm ống sau khi đào rảnh hào dưới đáy sông, lắp đặt tuyến đường ống vượt sông.

Ngày đăng: 03-01-2024

96 lượt xem

Biện pháp thi công lắp đặt đường ống ngầm qua sông bằng phương pháp đào hở đánh chìm ống sau khi đào rảnh hào dưới đáy sông, lắp đặt tuyến đường ống vượt sông.

MỤC LỤC

1.0 giỚi thiỆu chung 3

1.1 Tổng quan dự án 3

1.2 Mục đích tài liệu 4

1.3 Các văn bản pháp lý 4

1.4 Định nghĩa và viết tắt 5

2.0 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG 6

3.0 NHÂN LỰC THI CÔNG 6

4.0 THIẾT BỊ THI CÔNG 8

5.0 CÔNG TRÌNH TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG 9

6.0 TIẾN ĐỘ THI CÔNG khoan 9

7.0 vật tư thi công 9

8.0 CHIỀU SÂU, KHOẢNG CÁCH TỚI CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM 10

9.0 BIỆN PHÁP Thi công 11

9.1 MÔ TẢ TỔNG QUAN BIỆN PHÁP THI CÔNG 11

9.2 trình tự thi công 11

10.0 BIỆN PHÁP ANTĐ, VSMT, PCCN và an ninh CÔNG TRƯỜNG 21

10.1 Quy định chung 21

10.2 An ninh 21

10.3 Vệ sinh môi trường 21

10.4 Phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông nội bộ 22

10.5 An toàn lao động 23

 

1.0 giỚi thiỆu chung

1.1 Tổng quan dự án

Công ty TNHH Hoá Chất Khí Đốt Công Nghiệp (ICGC) dự kiến đầu tư lắp đặt Tuyến ống Propane lỏng/LPG và hệ thống công nghệ với quy mô dự án như sau:

+ Lắp đặt tuyến ống tiếp nhận Propane lỏng (8”) và hơi (6”) từ Cầu cảng số 2 (5000DWT) – Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép đến Nhà máy sản xuất oxy già (H2O2) – Khí Hyđrô.

+ Hệ thống công nghệ nhập Propane lắp đặt tại từ Cầu cảng số 2 (5000DWT) – Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép.

Loại, cấp công trình: Công trình tuyến ống dẫn khí cấp I.

Địa điểm thực hiện dự án: KCN Cái Mép, Đường 965, P. Tân Phước, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Việt Nam.   Biện pháp thi công lắp đặt đường ống ngầm qua sông bằng phương pháp đào hở đánh chìm ống sau khi đào rảnh hào dưới đáy sông, lắp đặt tuyến đường ống vượt sông.

Hình 1: Sơ đồ tuyến ống tiếp nhận Propane/LPG

 

1.2 Mục đích tài liệu

Mục đích của tài liệu này là đưa ra phương pháp để Nhà thầu thực hiện và kiểm soát việc thi công Đào hào chôn ống D8" SCH 40 và ống D6" SCH 40 ngầm tại cảng Petech, thuộc dự án “TUYẾN ỐNG PROPANE LỎNG/LPG VÀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ TẠI CẦU CẢNG SỐ 2 (5000 DWT) - BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP”.

1.3 Các văn bản pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XUI, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 thông qua ngày 23/06/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 của Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 7;

Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

Nghị định số 25/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày  03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chí phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn;

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

1.4 Định nghĩa và viết tắt

Chủ đầu tư

:

Công ty TNHH Hóa chất khí đốt công nghiệp

Dự án

:

Công ty TNHH Hóa chất khí đốt công nghiệp

Gói thầu

:

Thiết kế, Chế tạo và Thi công, Lắp đặt

BDA : Ban Dự Án

CBAT : Cán Bộ An Toàn

CBKT : Cán Bộ Kỹ Thuật

MMTB : Máy Móc Thiết Bị

KCN : Khu Công Nghiêp

TL965 : Tỉnh lộ 965

HT :   Hệ Thống

2.0 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG

Công tác chuẩn bị đã thực hiện theo hạng mục thi công toàn tuyến ống.

3.0 NHÂN LỰC THI CÔNG

Danh sách nhân sự tham gia thi công đào hào chôn ống D8" SCH 40 và ống D6" SCH 40

STT

Họ Và Tên

Ngày sinh

Số CMT/ căn cước

Quê quán

Công việc

1

Nguyễn Văn Thanh

6/5/1970

038070006601

Thanh Hóa

Giám đốc  - chỉ huy trưởng

2

Trần Anh Hà

13/06/1980

24313685210

Hà Nội

Phó chỉ huy

3

Đặng Xuân Diễn

7/10/1961

024716077

Nghệ An

Phó chỉ huy

4

Đặng Minh Nam

1976

035748478

Đồng Nai

Phó chỉ huy

5

Đỗ Thị Kim 

17/05/1997

291141831

Tây Ninh

Thư ký

6

Nguyễn Ngọc Thái

20/03/1952

127375457

Thanh Hóa

Đội trưởng

7

Nguyễn Tiến Lợi

27/06/1978

1750237785

Thanh Hóa

Kỹ thuật

 

4.0 THIẾT BỊ THI CÔNG

Danh sách máy móc thiết bị thi công:

STT

Chủng loại MMTB

Số lượng

Sở hữu/Thuê

Ghi chú

1

Xà lan 1000 m3

01

Thuê

 

2

Xà lan có xáng cạp

01

Thuê

 

3

Máy hút bùn

02

Thuê

 

4

Máy bơm nước

5

Sở hữu

 

5

Tời kéo ống 20 tấn, 5 tấn

2

Sở hữu

 

 

Các thiết bị phụ trợ …

 

 

 

 

5.0 CÔNG TRÌNH TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG

- Minh Phương sẽ vận chuyển 01 xà lam 1000 m3 có chứa các MMTB, dụng cụ phục vụ thi công và các Công trình khác đặt tại bãi tập kết trong khu vực thi công.

- Văn phòng làm việc tại công trường: tại văn phòng chủ đầu tư.

- Nhà ở của cán bộ/công nhân sẽ được thuê nhà dân các khu vực thi công khoảng 6 km.

- Sử dụng máy phát điện 5kVA cung cấp điện, nguồn nước phụ vụ cho công tác thi công được cung cấp bằng xe bồn và các bồn nước di động .

6.0 TIẾN ĐỘ THI CÔNG

- Tiến độ thi công được lập tính từ ngày Chủ đầu tư nhận được giấy phép chấp thuận thi công.

- Chi tiết tiến độ thi công dự kiến 20 ngày sẽ được hiệu chỉnh, cập nhật theo thực tế thi công.

7.0 vật tư thi công

Danh mục vật tư chính thi công như sau

Stt

Vật tư, thiết bị

Std

Facing

Sch

inch

ĐV

K.lượng

1

Ống hàn 8"

 

BE

40

8’’

m

120

2

Ống hàn 6"

 

BE

40

6’’

m

120

 

8.0 CHIỀU SÂU, KHOẢNG CÁCH TỚI CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM 

Chiều sâu chôn ống khi băng cảng Petech được xác đinh dựa trên tiêu chuẩn API RP 1102, thông số đầu vào là chiều dày thành ống, độ sâu chôn ống qua cảng Petech. Kiểm tra ứng suất trong ống so với ứng suất cho phép và tính mỏi của mối hàn so với giới hạn mỏi của mối hàn để đảm bảo ống không bị hư hại hay phá hủy trong quá trình vận hành.

Chiều sâu chôn ống được xác định phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam: “Khoảng cách từ điểm cao nhất của vỏ ống bảo vệ bên ngoài (của đường ống cấp khí) đến mặt đường tối thiểu là 3 m” theo thiết kế.

9.0 BIỆN PHÁP Thi công 

9.1 MÔ TẢ TỔNG QUAN BIỆN PHÁP THI CÔNG

Các đoạn ống sẽ được hàn liên kết thành tuyến ống dài tại các bãi thi công hàn. Tuyến ống sau khi thi công hàn hoàn thiện sẽ được đặt lên hệ thống con lăn, trong quá trình lăn ống xuống nước tuyến ống được buộc vào các phi trống (thùng phi rỗng, bịt kín) đế làm nổi ống. Dùng tời đặt trên xà lan, kéo đẩy tuyến ống dọc theo tuyến ống đến đúng vị trí lắp đặt. Sau khi đến đúng vị trí, các phi trống được tháo ra khỏi tuyến ống để đánh chìm tuyến ống xuống hào được đào sẵn bằng xáng cạp đúng theo bản vẽ thiết kế.

9.2 trình tự thi công

9.2.1. Xin giấy phép thi công.

- Nhà thầu sẽ phối hợp với Chủ Đầu Tư để thực hiện xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các đơn vị liên quan trước khi tiến hành thi công.

- Các tài liệu được phê duyệt chính sau sẽ được chuẩn bị và trình cho đơn vị quản lý tuyến ống hiện hữu khi thực hiện xin giấy phép làm việc.

ü Bản vẽ thiết kế chi tiết.

ü Biện pháp thi công.

ü Báo cáo đánh giá rủi ro.

ü Kế hoạch huy động thiết bị và nhân lực.

- Việc thực hiện xin giấy phép làm việc sẽ tuân thủ theo Quy trình giấy phép làm việc được chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện công việc.

9.2.2. Kiểm tra/ Khảo sát hiện trường - Biện pháp thi công lắp đặt đường ống ngầm qua sông bằng phương pháp đào hở đánh chìm ống sau khi đào rảnh hào dưới đáy sông, lắp đặt tuyến đường ống vượt sông.

Trước khi tiến hành triển khai công việc thi công lắp đặt tuyến ống cần phải biết thông tin các dữ liệu sau:

· Xác định vị trí làm bãi thi công kéo đẩy ống, thuận tiện trong công tác vận chuyển ống trong quá trình thi công.

· Độ sâu nước tại các khu vực cảng Petec.

· Thiết bị có thể hỗ trợ trong quá trình thi công xây dựng.

· Chọn khu vực cho công tác hàn, kiểm tra mối hàn NDT, bọc mối hàn và công tác kiểm tra bọc mối hàn bằng máy holiday test.

· Lịch sử mực nước thuỷ triều cao và thấp tại khu vực thi công.

· Kết quả khảo sát địa hình, địa chất .

· Kết quả khảo sát và thăm dò tuyến ống hiện hữu.

9.2.3. Huy động và xây dựng chi tiết

Xem chi tiết bảng Danh mục thiết bị thi công.

9.2.4. Khảo sát và khoanh vùng

Đối với tuyến ống mới của dự án chuẩn bị thi công, dựa trên số liệu khảo sát của tuyến ống hiện hữu tiến hành xác định tim tuyến ống mới với khoảng cách an toàn tối ưu nhất trong suốt quá trình thi công. Tiến hành cắm mốc tim theo dọc tuyến, xác định hành lang đào hào (hoặc thả phao xác định tim tuyến ống).

9.2.5. Công tác dọn dẹp và san lấp.

Nhà thầu thi công phải đảm bảo duy trì hành lang đi lại phù hợp cho người và thiết bị phục vụ thi công đi lại đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công dự án.

9.2.6. Đào hào tuyến ống.

Tất cả công việc đào hào tuyến ống xem quy trình đào hào và lấp đất cho tuyến ống. 

Công tác đào rãnh hào chôn ống được thực hiện bằng Máy hút bùn hoặc xáng cạp đất được hút lên chứa vào trong xà lan 1000 m3 và lưu trữ suốt thời gian thi công sau đó được lấp trả lại sau khi đặt ống xuống hào. Phần đất, cát thiếu hụt sẽ được mua vận chuyển đến công trình lấp bù dự kiến khoảng 1000 m3.

Bảng định hướng tuyến ống (Xem bản vẽ đính kèm).

9.2.7. Lắp và hàn nối  ống đôi (hàn nối 2 ống).

1. Chuẩn bị mặt bằng và gối đỡ để chứa ống. Trong trường hợp này nhà thầu sử dụng dầm đỡ ống đặt trên mặt nền được đầm chặt,  Mặt bằng bố trí bãi thi công ống.

2. Cẩu 2 ống lên trên hệ thống gối đỡ bằng xe cẩu thực hiện cho từng ống một.

3. Cố định một ống trên gối đỡ và điều chỉnh ống còn lại bằng ròng rọc để lắp hàn ống. Chặn cố định lại ống sau khi đã điều chỉnh xong. Tham khảo Chi tiết hàn nối 2 ống ( hàn double joint).

4. Quy trình hàn nối 2 ống được thực hiện các bước như sau:

· Chỉ định thợ hàn phù hợp cho mỗi trạm hàn.

· Việc hàn phải tuân theo quy trình hàn đã được phê duyệt như sau:

ü Quy trình hàn ống

ü Quy trình sửa mối hàn

5. Sau khi hàn xong, kiểm tra bằng mắt (visual inspection) chuyên viên kiểm tra mối hàn/ QC.

6. Mối hàn sau khi kiểm tra bằng mắt đạt yêu cầu, nhà thầu kiểm tra mối hàn tiến hành siêu âm mối hàn bằng thiếu bị chuyên dùng (PAUT) và giải thích kết quả.

7. Nếu phát hiện khuyết tật mối hàn, tiến hành sửa mối hàn bởi thợ hàn đã được duyệt theo quy trình sửa mối hàn. Sau khi sửa mối hàn xong tiếp tục kiểm tra khuyết tật bằng máy siêu âm chuyên dùng.

9.2.8. Chuyển ống đôi từ bãi ống lên ray kéo đẩy ống.

1. Dùng cẩu nâng (double joint) 2 ống đã hàn lên xe lăn đặt trên ray và di chuyển ngược về phía cuối hệ thống ray.

2. Tiếp tục cẩu đặt “double joint” khác lên hệ thống ray cho đến khi hết chiều dài của hệ thống ray.

9.2.9. Lắp hàn ống trên ray kéo đẩy ống.

1. Lắp đặt xe lăn đỡ ống trên ray với khoảng cách giữa các xe là 7 mét. Mỗi xe đỡ ống được căn chỉnh cao độ đảm bảo ổn định và chắc chắn trong quá trình di chuyển.

2. Vận chuyển ống đôi “double joint” từ bãi ống lên xe lăn đỡ ống bằng cẩu và đẩy ống thủ công về phía cuối hệ thống ray.

3. Tiếp tục dùng cẩu đặt ống đôi “double joint” tiếp theo lên hệ thống ray.

4. Đẩy chậm ống tiếp theo để lắp hàn, điều chỉnh khe hở mối hàn theo đúng tiêu chuẩn mối hàn yêu cầu. Sau khi hoàn thành điều chỉnh tiến hành kẹp và hàn đính để cố định, tiếp tục các bước trên cho các ống đôi tiếp theo cho đến khi hết chiều dài của hệ thống ray.

5. Tiến hành hàn tại các trạm hàn theo quy trình như sau:

· Chỉ định thợ hàn phù hợp cho mỗi trạm hàn.

· Việc hàn phải tuân theo quy trình hàn đã được phê duyệt như sau:

ü Quy trình hàn ống

ü Quy trình sửa mối hàn

6. Sau khi hàn xong, kiểm tra bằng mắt (visual inspection) chuyên viên kiểm tra mối hàn/ QC.

7. Mối hàn sau khi kiểm tra bằng mắt đạt yêu cầu, nhà thầu kiểm tra mối hàn tiến hành siêu âm mối hàn bằng thiết bị chuyên dùng (PAUT) và giải thích kết quả.

8. Nếu phát hiện khuyết tật mối hàn, tiến hành sửa mối hàn bởi thợ hàn đã được duyệt theo quy trình sửa mối hàn. Sau khi sửa mối hàn xong tiếm tục kiểm tra khuyết tật bằng máy siêu âm chuyên dùng.

9. Lắp đặt phao đẩy nổi lên ống trong thời gian hàn ống, sau khi các trạm đã hàn xong lớp lót. Tại đầu cuối của ống cuối cùng trên ray tiến hành bọc bảo vệ lớp PE bảo vệ ống sau đó lắp đầu kéo đẩy ống.

10. Sau khi mối hàn kiểm tra đạt yêu cầu tiến hành bọc 3LPE bảo vệ mối hàn. Dùng máy test holiday kiểm tra chất lượng lớp bọc 3LPE có chứng kiến của các bên và chuyên viên kiểm tra chất lượng.

11. Các bước từ 1 đến 10 phía trên phải hoàn thành trước khi tiến hành công đoạn kéo đẩy ống xuống hào của tuyến ống.

12. Quá trình kéo đẩy ống xuống hào được thực hiện như sau:

· Di chuyển thủ công cáp tời kéo về phía đầu hệ thống ray.

· Kết nối cáp tời kéo với đầu kéo đẩy ống bằng ma ní 20 tấn (20 MT Shackle).

· Kiểm tra công tác an toàn, bố trí các bộ phận vào vị trí làm việc. Bộ phận giám sát phía đầu tuyến ống, hệ thống ray và bộ phận vận hành tời kéo đặt phía đầu của hệ thống ray liên lạc với nhau bằng bộ đàm trong suốt quá trình thực hiện kéo đẩy ống.

· Bộ phận vận hành tời kéo 20 tấn nhận được thông báo xác nhận từ các bộ phận liên quan sẽ tiến hành khởi động tời bắt đầu quá trình kéo đẩy ống. Nếu có bất kỳ sự cố nào từ các bộ phận liên quan báo về lập tức tắt tời ngừng quá trình kéo đẩy ống cho đến khi sự cố được khắc phục xong.

· Dùng tời kéo 20 tấn để kéo đẩy ống cho đến hết chiều dài của ray kết thúc quá trình kéo đẩy ống, tiến hành tháo cáp tời và đầu kéo đẩy ống ra khỏi ống và tiến hành cố định tuyến ống trên đầu cuối của ray.

· Các xe lăn đỡ ống sau khi đi ra khỏi hệ thống ray được thu gom và đưa lại lên hệ thống ray để thực hiện cho quá trình kéo đẩy tiếp theo.

Hoàn thành quá trình kéo đẩy ống. Tham khảo tài liệu số: ……………..

9.2.10. Kiểm tra khuyết tật mối hàn (NDT test).

Tất cả các mối hàn chính trên tuyến ống đều phải kiểm tra khuyết tật (NDT test). Tất cả các mối hàn trên tuyến ống sẽ được kiểm tra bằng phương pháp siêu âm (PAUT). Công tác kiểm tra được thực hiện theo quy trình đã được phê duyệt.

9.2.11. Bọc mối hàn.

Lớp bọc mối hàn tại hiện trường sẽ được thi công sau khi mối hàn đã được kiểm tra phá huỷ mối hàn. Mối hàn và bề mặt sẽ được làm sạch bề mặt khỏi các mảnh vụn và chất ăn mòn. Sau đó được nung nóng đến nhiệt độ cần thiết để bọc HSS (ống tay co nhiệt), HSS được áp dụng bằng cách quấn quanh mối hàn với đủ lớp chồng lên nhau, và sau đó được nung nóng bằng ngọn lửa trần (đầu đốt) cho đến khi lớp bên trong của lớp bọc nóng chảy, nhấn lớp chồng lên bằng con lăn cao su và làm nóng đều bề mặt để các lớp kín khít với nhau.

9.2.12. Lắp phao đẩy nổi lên tuyến ống.

 Các phao nổi là các trống thép hình trụ bịt kín 2 đầu ( thùng phi rỗng bịt kín 2 đầu), được buộc bằng lá thép vào đường ống chính. Công đoạn này được thực hiện trong quá trình hàn nối ống để giảm thời gian thi công.

Cố định 2 đường ống đặt song song bằng thanh giằng bắt bulon giữ cho khoảng cách 2 ống là 1.100 mm mỗi thanh giằng cách nhau 6m.

9.2.13. Kéo đẩy ống trên ray.

Sau khi 3 ống đôi (3 nos of double joint) được hàn đúng quy cách và vượt qua tất cả các bước kiểm tra, hoạt động kéo đẩy sẽ được tiến hành với việc nhả kẹp ống ở phía trước và sử dụng tời, đường ống được di chuyển từ từ xuống hào ống. Thực hiện bước này cho cả 3 mối hàn nối đôi trừ khi mối hàn nối đôi cuối cùng cho các đoạn đường ống như sau:

Thi công, lắp đặt hệ thống tời phía cầu cảng kéo ống và hệ con lăn đỡ ống - Biện pháp thi công lắp đặt đường ống ngầm qua sông bằng phương pháp đào hở đánh chìm ống sau khi đào rảnh hào dưới đáy sông, lắp đặt tuyến đường ống vượt sông.

 
 
 
 

 

 

· Đoạn đường ống đôi D8” và D6” bọc bê tông được gông lại với nhau bằng 2 thanh giằng bắt bulon với khoảng cách tâm 2 ống là 1100mm cần dùng 20 thanh giằng cho chiều dài khoảng 120 mét (10 (Joint) ống). Đoạn đường ống này sẽ kéo lắp đặt tại cầu cảng Petech, nhà thầu sử dụng tời kéo 10 tấn đặt trên xà lan được cố định phía bên kia sông để kéo, phía sau được giữ bằng tời 5 tấn từ bãi thi công ống.

9.2.14. Độ sâu nước .

9.2.15. Kế hoạch khắc phục sự cố hệ thống ray kéo đẩy ống.

Để ngăn đường ống trượt ra khỏi xe lăn, lắp đặt trụ đỡ ở bên phải và bên trái. Trụ được hàn trên các xe lăn đỡ ống.

9.2.16. Kế hoạch khắc phục cho sự cố hào bị sạt lở.

Sau khi dùng thợ lặn quay chụp hình rảnh hào chôn ống nếu phát hiện có hư hỏng ở rãnh hào, sẽ tiến hành sửa chữa và đào lại rãnh hào. Xáng cạp và máy hút bùn sẽ luôn ở chế độ chờ.

9.2.17. Kéo đẩy ống .

Quá trình kéo đẩy ống dọc theo rảnh hào đào sẵn tuyến ống được thực hiện trình tự theo các công đoạn từ mục 9.2.12 đến mục 9.2.16 và đảm bảo mực nước tối thiểu trong hào theo mục 9.2.17. Công tác kéo đẩy ống trong hào tuyến ống được thực hiện cho toàn bộ cả 2 đường ống của tuyến ống.

9.2.18. Kéo và hạ lắp đặt tuyến ống tại cảng Petech

Công tác thi công lắp đặt đoạn tuyến ống tại cảng Petech được thực hiện theo các bước sau đây:

· Đảm bảo các bước thực hiện từ mục 9.2.12 đến mục 9.2.17 đã hoàn thành.

· Cáp dùng để cắt phao đã được lắp đặt dọc trên đoạn tuyến ống trong quá trình thi công để giảm bớt thời gian thi công.

· Đảm bảo các cọc báo và dẫn hướng khi tiến hành hạ ống xuống hào đã được lắp đặt hoàn thành, mục đích để đảm bảo tuyến ống được hạ đúng vị trí lắp đặt.

· Tời kéo ống đã được lắp đặt phía cầu cảng Petech.

· Kéo rải cáp tời kéo qua rảnh hào đào sẵn và kết nối với đầu kéo ống.

· Phía sau đoạn tuyến ống được kết nối với cáp tời giữ tuyến ống đặt tại bãi thi công ống.

· Phía bên bờ tiếp đất lắp đặt 2 cọc về 2 bên hào tuyến ống kết hợp với 2 ròng rọc. Mục đích để giữ phía sau ống trong quá trình cắt phao hạ ống.

· Đảm bảo đã thông báo và xin phép các cơ quan ban ngành liên quan và đã được chấp thuận.

· Lắp biển cảnh báo, các thuyền tuần tra bảo vệ an toàn, mục đích chỉ dẫn tàu thuyền di chuyển trên sông không đi vào khu vực tuyến ống trong quá trình đang thi công.

· Bố trí nhân lực tại các vị trí thi công, kiểm tra và kết nối bộ đàm giữa các vị trí thi công đảm bảo sẵn sàng.

· Sau khi hoàn thành các công tác trên sẽ tiến hành kéo ống, trong quá trình kéo ống đảm bảo phối hợp nhịp nhàng giữa tời kéo ống và tời giữ ống trong suốt quá trình kéo ống.

· Khi ống được kéo vào đúng vị trí cần lắp đặt sẽ tiến hành kết nối đuôi ống với 2 ròng rọc đã được lắp trước đó. Sau khi kết nối xong sẽ tiến hành tháo kết nối cáp tời giữ với tuyến ống rồi kết nối với cáp cắt phao.

· Đảm bảo đã hoàn thành kết nối tời giữ ống với cáp cắt phao, khởi động tời kéo ngược lại để cắt dây đai buộc phao.

· Phía bên ngoài hành lang an toàn thi công bố trí đội thuyền thu gom phao sau khi cắt.

· Hoàn trả lại mặt bằng giao thông đường thuỷ, kết thúc công tác kéo lắp đặt ống.

· Tiến hành đo cao độ đỉnh ống với khoảng cách các điểm đo là 20 mét, các vị trí có độ sâu/ cao độ không đạt so với thiết kế sẽ tiến hành dùng tàu hút cát/bùn cho đến khi đạt cao độ theo đúng yêu cầu thiết kế.

· Sau khi được sự chấp thuận của CĐT/ TVGS nghiệm thu cao độ tuyến ống sẽ tiến hành lấp đất/ cát hoàn trả mặt bằng.

9.2.19. Tháo dỡ và lắp đặt tuyến ống tại khu vực kéo đẩy ống.

Công tác thi công đoạn đường ống tại khu vực bãi thi công dài khoảng 120 mét ống, sẽ tiến hành sau khi hoàn thành hàn lắp toàn bộ tuyến ống qua cảng Petech. 

Các bước thực hiện như sau:

· Hoàn thành hàn lắp 120 mét ống theo các bước từ mục 9.2.12 đến mục 9.2.17.

· Kéo đẩy ống xuống hào mương tuyến ống.

· Tiến hành tháo dỡ hệ thống ray kéo đẩy ống, bãi thi công tạm thời.

· Đào hào tuyến ống bằng máy đào.

· Bơm nước vào hào để kéo ống vào vị trí lắp đặt.

· Sau khi đào và bơm nước vào hào, kéo ống vào vị trí lắp đặt bằng thủ công kết hợp với máy đào.

· Cố định đoạn đường ống đúng vị trí lắp đặt, hoàn thành công tác kéo ống.

9.2.20. Cắt tháo phao đẩy nổi trên tuyến ống

Công tác cắt phao hạ ống được thực hiện sau khi hoàn thành công tác hàn, kéo đẩy ống và tuyến ống được cố định vào đúng vị trí. Các bước được thực hiện như sau:

· Đoạn đường ống khi đưa vào vị trí trên rảnh hào phao được cắt phao như được mô tả ở mục 9.2.21. Tuyến ống phao được cắt thủ công bằng kéo cắt, đảm bảo tuyến ống nằm trên đáy hào mương tuyến ống hoàn toàn trước khi tiến hành cắt phao. Mục đích ngăn ngừa phao sau khi cắt không bị văng ra gây mất an toàn thì công.

9.2.21. Hàn nối Tie-in tuyến ống.

Công tác hàn 1 mối nối tuyến ống được thực hiện cho các vị trí như sau:

· Vị trí kết nối giữa tuyến ống và điểm tiếp bờ sẽ được kéo dài vào bên trong khoảng 36 m.

Các bước hàn nối tuyến ống (tie-in) cũng giống như các bước hàn ống trên tuyến ống, chỉ thêm một số công đoạn như sau:

· Do các bước thực hiện lắp đặt không liên tục nên các vị trí nối tuyến thường phải dài thêm (Overlap) khoảng 500mm đến 1000mm tuỳ thuộc vị trí địa hình sẽ được xác định trong quá trình thi công. Khi hàn nối phải tiến hành loại bỏ lớp bọc bê tông đối với ống có bọc bê tông. Phần ống dư phải cắt nhà thầu đề xuất phương án cắt nóng.

· Đối với các vị trí đất yếu và ngập nước nhà thầu sẽ tiến hành đóng cừ Larsen để chống sạt lở và tiến hành hút nước liên tục đảm bảo cho công tác hàn nối, kiểm tra và bọc mối hàn, đảm bảo an toàn trong suốt thời gian thi công.

9.2.22. Thi công 03 cọc giữ ống

· Dùng cọc giữ ống D350 bằng thép inox dài 36m được nối lại bằng phương pháp hàn, bên trong đổ bê tông để đảm bảo chất lượng cọc chịu lực và chịu ăn mòn …

· Vị trí chôn cọc như bản vẽ đính kèm.

9.2.23 Công tác kiểm tra hào và lắp đặt tuyến ống

· Sau khi đào hào xong dùng thợ lặn có chứng chỉ đăng kiểm lặn xuống dùng camera quy lại toàn bộ rãnh hào và đo đạc cao độ chôn ống phù hợp với bản vẽ thiết kế.

· Khi hạ ống xuống vị trí đáy hào lại ùng thợ lặn có chứng chỉ đăng kiểm lặn xuống dùng camera quy lại toàn bộ tuyến ống và đo kiểm tra cao độ trước khi lấp ống.

· Thợ lặn được sử dụng thực hiện các công việc dưới nước là người được cấp chứng chỉ thợ lặn.

9.2.23 Thi công lấp hào tuyến ống

- Hoàn thành công tác lắp đặt tuyến ống, đo cao độ đỉnh ống và lập báo cáo để lưu trữ trước khi lấp hào, báo cáo tọa độ và cao độ của ống, báo cáo kiểm tra thử thuỷ lực tuyến ống sẽ được chuyển cho các bên kiểm tra trước khi lấp hào.

- Sử dụng xà lan vận chuyển đất đến cạnh hào kết hợp máy đào lưỡng cư tiến hành lấp đất chôn ống, Hào được lấp đến cao độ thiết kế.

ü Ghi chú:

- Đất sử dụng đế lấp hào phải tuân thủ đúng theo các yêu cầu kỹ thuật. Trong quá trình lấp hào nhà thầu thi công phải loại bỏ tất cả các vật liệu có thế gây ảnh hưởng đến tuyến ống như các vật liệu bằng kim loại, đá cứng...

- San lấp trên ống là san lấp không nén. Sau khi hoàn thành san lấp, mặt bằng đã hoàn thành sẽ cao hơn 4% so với mặt đất tự nhiên hiện có.

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782