ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM

ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM

ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM

  • Mã SP:DF S
  • Giá gốc:45,000,000 vnđ
  • Giá bán:42,000,000 vnđ Đặt mua

ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD

MINH PHƯƠNG

 

Số: 05-06/CV-BG-MP01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Quý Công ty

 

Sau khi xem khối lượng yêu cầu khoan ngầm, Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương xin gửi Quý Công ty báo giá cho việc Khoan ngầm kéo ống HDPE D1200, D1000 ngầm qua đường tại Hà Nội như sau: 

 

STT

Tên cọc

MC ngang

Đường kính ống HPDE

Chiều dài (m)

ĐƠN GIÁ

Ghi chú

Khoan va doa lỗ khoan

Kéo ống qua, test ống

Đào và đóng cừ Lazen gia cố hố ga

1

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3

 

D1200

35

875,000,000

35,000,000

28,000,000

938,000,000

2

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3

 

D1000

59.5

1,130,500,000

59,500,000

25,000,000

1,215,000,000

3

Chi phí vận chuyển thiết bị

 

 

 

 

 

 

80,000,000

 

TỔNG  GIÁ KHOAN VÀ KÉO ỐNG :

 

 

 

 

2,233,000,000

Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn  

 

Ghi chú: Báo giá chưa bao gồm VAT và có giá trị trong 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Thời gian thực hiện: 45 ngày làm việc.

 

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công Ty.  

BẢNG DỰ TOÁN KHOAN NGẦM HDD QUA SÔNG

Stt Kho¶n môc chi phÝ Ký hiÖu C«ng thøc §o¹n Chî L¸ch-Q­íi ThiÖn
I chi phÝ trùc tiÕp      
1 Chi phÝ vËt liÖu VL (A1+A2+A3+A4) 1,790,742,791
         Chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ A1    
         Chi phÝ vËt liÖu ch­a tÝnh trong ®¬n gi¸ A2    
         Chi phÝ vËt liÖu ngoµi ®¬n gi¸ (§M) A3    
         Chªnh lÖch vËt liÖu A4    
         VËn chuyÓn vËt liÖu A5   3,785,556
         VËt liÖu kh«ng tÝnh TNCTTT A6   65,360,000
2 Chi phÝ nh©n c«ng NC (B1+B2+B3+B4)*3,67+B5 528,767,474
         Chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ B1   144,078,331
         Chi phÝ nh©n c«ng ch­a tÝnh trong ®¬n gi¸ B2    
         Chi phÝ nh©n c«ng ngoµi ®¬n gi¸ (§M) B3    
         Chªnh lÖch nh©n c«ng B4    
         Chi phÝ nh©n c«ng ngoµi ®¬n gi¸ (chuyªn gia) B5    
         Phô cÊp khu vùc B6    
3 Chi phÝ m¸y thi c«ng M (C1+C2+C3+C4) 2,782,447,418
         Chi phÝ m¸y trong ®¬n gi¸ C1    
         Chi phÝ m¸y ch­a tÝnh trong ®¬n gi¸ C2    
         Chi phÝ m¸y ngoµi ®¬n gi¸ (§M) C3    
         Chªnh lÖch m¸y C4    
  Céng chi phÝ trùc tiÕp T VL+VC+NC+M+TT 5,105,743,239
II Chi phÝ chung C 5%xT 255,287,162
III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc TL (T+C-A6)x5,5% 291,261,872
IV Di chuyÓn bé m¸y thi c«ng DCMTC   137,895,853
V Chi phÝ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh KS§C Theo ®¬n gi¸ 409,462,010
VI Chi phÝ thuª c¶nh giíi ph©n luång giao th«ng ®­êng thñy PL TT  
V Chi phÝ l¸n tr¹i LT 2% *(T+C+TL)  
  Gi¸ trÞ dù to¸n tr­íc thuÕ G (T+C+TL) 6,199,650,136
IV thuÕ gi¸ tri gia t¨ng GTGT 10%xG 619,965,014
  Gi¸ trÞ dù to¸n sau thuÕ GXDCPT G+GTGT 6,819,615,150

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P. 17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782