Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống vượt kênh cầu Bông va chi phí kéo ống ngầm HDPE

Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống vượt kênh cầu Bông va chi phí kéo ống ngầm HDPE

Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống vượt kênh cầu Bông va chi phí kéo ống ngầm HDPE

  • Mã SP:KN CB
  • Giá gốc:1,800,000,000 vnđ
  • Giá bán:1,750,000,000 vnđ Đặt mua

Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống vượt kênh cầu Bông va chi phí kéo ống ngầm HDPE cho dự án khoan ngầm xuyên qua song kéo ống ngầm HDPE

TT Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Đơn giá  Thành tiền  Ghi chú
1 Khoan ngầm (HDD) băng qua sông ống HDPE D200 = 6 ống x93.5m m      1,353,600,000  Độ sâu - 5 m
  Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến 94 m m 564  1,800,000   1,015,200,000   
  Hàn ống và Kéo ống HDPE  m 564  600,000   338,400,000   
2 Khoan ngầm (HDD) băng qua sông ống HDPE D63 = 1 ống x94 m      197,400,000  Độ sâu - 2 5 m
  Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến94 m m 94  1,600,000   150,400,000   
  Hàn ống và Kéo ống HDPE  m 94  500,000   47,000,000   
3 Thi công hoàn trả mặt bằng, gia cố vị trí đặt máy         60,000,000   
4 Vận chuyển thiết bị đi và về        60,000,000   
  Tổng         1,671,000,000   
  Thuế VAT        167,100,000   
  Tổng cộng        1,838,100,000   

Bảng chào giá khoan ngần kéo ống qua kenh cầu Bông

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD

MINH PHƯƠNG

 

Số: 12-12/CV-BG-MP01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Quý Công ty

 

Sau khi xem khối lượng yêu cầu khoan ngầm, Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương xin gửi Quý Công ty báo giá cho việc Khoan ngầm kéo ống HDPE D200 và D63 khoan ngầm qua kênh Cầu Bông như sau: 

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá

 Thành tiền

1

Khoan ngầm (HDD) băng qua sông ống HDPE D200 = 6 ống x93.5m

m

 

 

 1,353,600,000

 

Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến 94 m

m

564

 1,800,000

 1,015,200,000

 

Hàn ống và Kéo ống HDPE

m

564

 600,000

 338,400,000

2

Khoan ngầm (HDD) băng qua sông ống HDPE D63 = 1 ống x94

m

 

 

 197,400,000

 

Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến94 m

m

94

 1,600,000

 150,400,000

 

Hàn ống và Kéo ống HDPE

m

94

 500,000

 47,000,000

3

Thi công hoàn trả mặt bằng, gia cố vị trí đặt máy

 

 

 

 60,000,000

4

Vận chuyển thiết bị đi và về

 

 

 

 60,000,000

 

Tổng

 

 

 

 1,671,000,000

 

Thuế VAT

 

 

 

 167,100,000

 

Tổng cộng

 

 

 

 1,838,100,000

Bằng chữ: Một tỷ tám trăm ba mươi tám triệu một trăm ngàn đồng chẵn  

Ghi chú: Báo giá đã bao gồm VAT và có giá trị trong 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Giá trên không bao gồm vật tư ống HDPE D200 và D63.

Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc.

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công Ty.  

 

                                           NHÀ THẦU THI CÔNG KHOAN NGẦM KÉO ỐNG CÔNG TY CP TVĐT & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

XEM THÊM DỰ TOÁN VÀ ĐỊNH MỨC DỊCH VỤ KHOAN NGẦM HDD QUA ĐƯỜNG QUA SÔNG

 

 

Stt M· hiÖu Thµnh phÇn vËt t­ §¬n vÞ §¬n gi¸ Khèi l­îng
Gi¸ gèc Th«ng b¸o ThÞ tr­êng Tæng
    VËt liÖu chÝnh          
1 0203         §¸ d¨m 1x2cm m3 114,300 320,000   18.86
2 9027         §Çu ph¸ 150mm c¸i   70,449,153   0.3458
3 5141         Bé pin chuyªn dïng 24V-9,5V   17,999,520   0.6916
4 5143         Bét Bentonite kg   30,000   15,561
5 9011         Bét Polymer kg   150,000   55.328
6 5080         Bu l«ng M12x60 c¸i   5,800   720
7 4649         Bu l«ng M16x60 c¸i   10,500   80
8 9022         Bu l«ng M20 c¸i   12,500   342.144
9 4672         Bulong neo ch©n cét biÓn b¸o M20x600   67,000   40
10 4753         C¸p quang kÐo cèng ®¬n MODE kim lo¹i 72 FO km   38,000,000   9.2
11 0114         C¸t vµng m3 65,000 81,000   9.82
12 5185         Cõ trµm c©y   36,364   6,250
13 4146         D©y ®ång bäc 6mm2 m   17,720   7,605
14 5149         D©y xÝch truyÒn ®éng c¸i   41,974,400   0.3458
15 9012         èng khoan (dïng cho ®­êng khoan <=1000m) c¸i   21,693,672   23.8602
16 0399         èng nhùa PVC 110 nong mét ®Çu m   54,000   30
17 9010         èng thÐp F114x10,5mm l¾p ®Æt qua s«ng m   1,230,000   3,527.1599
18 5152         èng thÐp F168x3,9 m¹ kÏm m   450,000   80
19 0278         Gç chÌn nhãm V m3 1,400,000 5,900,000   3.75
20 0279         Gç kª nhãm V m3 1,400,000 5,900,000   3.75
21 5140         GiÊy in A0   2,500   55.328
22 5139         GiÊy in A4   100   34,580
23 5147         L­ìi khoan c¸i   37,658,062   2.4206
24 5186         Mµng PU chøa n­íc s¹ch m2   30,000   1,250
25 5134         M¹ ®iÖn ph©n kg   8,500   5,040
26 5146         Mòi khoan c¸i   420,000,000   0.3458
27 0372         N­íc m3 4,500 5,000   7.86
28 5182         Rä chôp ®Çu èng thÐp c¸i   35,000,000   13.1404
29 0471         ThÐp dÑt 300 x 50 x 5 kg 7,330 20,308   74.000001
30 0469         ThÐp F 12 kg 7,480 16,550   152.1
31 0466         ThÐp F 6 kg 7,330 16,450   36.9
32 0467         ThÐp F 8 kg 7,330 16,420   511.3
33 5038         ThÐp h×nh I700 kg   15,909   88,800
34 9021         ThÐp h×nh U20 kg   20,000   12.8304
35 5037         ThÐp h×nh U20a kg   20,000   28,511.9989
36 5133         ThÐp hép 30x30x1,5 kg   18,182   463.428
37 0480         ThÐp L 70 x 70 x 8 kg 7,330 15,000   831.000023
38 0582         ThÐp L 75 x 75 x 8 kg 7,425 15,000   651.6
39 0483         ThÐp T 100 x 70 x 8 kg 7,330 15,000   290
40 5079         ThÐp tÊm dµy 10mm kg   13,455   353.3
41 5130         ThÐp tÊm dµy 6mm kg   13,455   372.1
42 5132         ThÐp tÊm ph¼ng dµy 3mm kg   13,455   1,781.136
43 4971         ThÐp trßn F14 kg   15,000   884.4
44 5078         ThÐp trßn F16 kg   15,000   98.4
45 0501         Xi m¨ng PC 30 kg 691 1,300   8,543.7

 

Stt M· hiÖu Thµnh phÇn vËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng
§o¹n Chî L¸ch-Q­íi ThiÖn §o¹n: Quíi ThiÖn-Vòng Liªm §o¹n: Trµ ¤n-Lôc Sü §o¹n: Lôc Sü-Phong NÉm §o¹n: Phong NÉm-KÕ S¸ch Tæng
    VËt liÖu chÝnh              
1 0203         §¸ d¨m 1x2cm m3 3.772 3.772 3.772 3.772 3.772 18.86
2 9027         §Çu ph¸ 150mm c¸i 0.0648 0.0889 0.05 0.0598 0.0823 0.3458
3 5141         Bé pin chuyªn dïng 24V-9,5V 0.1296 0.1778 0.1 0.1196 0.1646 0.6916
4 5143         Bét Bentonite kg 2,916 4,000.5 2,250 2,691 3,703.5 15,561
5 9011         Bét Polymer kg 10.368 14.224 8 9.568 13.168 55.328
6 5080         Bu l«ng M12x60 c¸i 144 144 144 144 144 720
7 4649         Bu l«ng M16x60 c¸i 16 16 16 16 16 80
8 9022         Bu l«ng M20 c¸i 68.4288 68.4288 68.4288 68.4288 68.4288 342.144
9 4672         Bulong neo ch©n cét biÓn b¸o M20x600 8 8 8 8 8 40
10 4753         C¸p quang kÐo cèng ®¬n MODE kim lo¹i 72 FO km 1.72 2.3 1.44 1.64 2.1 9.2
11 0114         C¸t vµng m3 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964 9.82
12 5185         Cõ trµm c©y 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 6,250
13 4146         D©y ®ång bäc 6mm2 m 1,425 1,955 1,100 1,315 1,810 7,605
14 5149         D©y xÝch truyÒn ®éng c¸i 0.0648 0.0889 0.05 0.0598 0.0823 0.3458
15 9012         èng khoan (dïng cho ®­êng khoan <=1000m) c¸i 4.4712 6.1341 3.45 4.1262 5.6787 23.8602
16 0399         èng nhùa PVC 110 nong mét ®Çu m 6 6 6 6 6 30
17 9010         èng thÐp F114x10,5mm l¾p ®Æt qua s«ng m 660.96 906.78 510 609.96 839.46 3,527.16
18 5152         èng thÐp F168x3,9 m¹ kÏm m 16 16 16 16 16 80
19 0278         Gç chÌn nhãm V m3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 3.75
20 0279         Gç kª nhãm V m3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 3.75
21 5140         GiÊy in A0 10.368 14.224 8 9.568 13.168 55.328
22 5139         GiÊy in A4 6,480 8,890 5,000 5,980 8,230 34,580
23 5147         L­ìi khoan c¸i 0.4536 0.6223 0.35 0.4186 0.5761 2.4206
24 5186         Mµng PU chøa n­íc s¹ch m2 250 250 250 250 250 1,250
25 5134         M¹ ®iÖn ph©n kg 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 5,040
26 5146         Mòi khoan c¸i 0.0648 0.0889 0.05 0.0598 0.0823 0.3458
27 0372         N­íc m3 1.572 1.572 1.572 1.572 1.572 7.86
28 5182         Rä chôp ®Çu èng thÐp c¸i 2.4624 3.3782 1.9 2.2724 3.1274 13.1404

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P. 17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

 

Sản phẩm liên quan