THÔNG SỐ KỸ THUẬT THI CÔNG KHOAN HƯỚNG NGANG

Nhà thầu sẽ sử dụng Thông số kỹ thuật này cho các mặt cắt ngang của Máy khoan định hướng ngang (HDD) đã có bản vẽ thiết kế cụ thể và đã được Chủ đầu tư chấp thuận.

Ngày đăng: 28-03-2022

555 lượt xem

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THI CÔNG KHOAN HƯỚNG NGANG

 

MỤC LỤC

1. CHUNG……………………………………………………………………………… 3

2. CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG THÔNG SỐ KỸ THUẬT NÀY……………….. 4

2.1 Bảng chú giải thuật ngữ…………………………………………………………….. 4

2.2 Từ viết tắt và từ viết tắt…………………………….……………………………….. 5

3. CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG, MÃ, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG………… 5

3.2 Quy định, Mã, Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn…………………………………… 5

3.3 Bảo vệ và Giám sát Môi trường……………………………………………………. 6

3.4 Giấy phép và Giấy phép…………………………………………………………….. 7

3.5 An toàn……………………………………………………………………………… 8

3.6 Tiền xây dựng………………………………………………………………………. 8

4. YÊU CẦU LẬP KẾ HOẠCH………………………………………………………… 8

4.1 Yêu cầu chung……………………………………………………………………… 8

4.2 Kế hoạch làm việc, Quy trình và Lịch trình…………………………………………. 9

4.3 Kế hoạch quản lý chất lỏng khoan………………………………………………… 12

4.4 Kế hoạch dự phòng cho việc trả lại chất lỏng vô tình…………………………… 12

4.5 Kế hoạch xử lý chất lỏng khoan………………………………………………….. 13

4.6 Kế hoạch quản lý gãy xương………………………………………………………. 14

5. ĐẶC ĐIỂM TRÁCH NHIỆM…………………………………………………….. 14

5.1 Nhà thầu khoan định hướng ngang…………………………………………………. 14

5.2 Chủ sở hữu………………………………………………………………………… 15

6. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỂ KHẢO SÁT TRANG WEB VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU……………………………….. 16

6.1 Yêu cầu chung………………………………………………………………………. 16

7. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VẬN ĐỘNG…………………………………………….. 17

7.1 Yêu cầu chung………………………………………………………………………. 17

8. QUY CÁCH ĐỐI VỚI VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN KHOAN HƯỚNG……….. 17

8.1 Yêu cầu chung……………………………………………………………………… 17

9. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHO TRƯỜNG HỢP…………………………………… 18

9.1 Yêu cầu chung……………………………………………………………………. 18

10. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHO THIẾT BỊ………………………………………… 18

10.1 Yêu cầu chung…………………………………………………………………….. 18

11. QUY TRÌNH KHOAN HƯỚNG NGANG……………………………………….. 19

11.1 Yêu cầu chung…………………………………………………………………….. 19

11.2 Chuẩn bị đường ống……………………………………………………………… 19

11.3 Thiết bị đo……………………………………………………………………….. 19

11.4 Chất lỏng khoan…………………………………………………………………. 20

12. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHO PILOT HOLES……………………………….. 22

12.1 Thiết kế đường khoan…………………………………………………………… 22

13. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHI VẬN HÀNH REAMING VÀ HOLE MỞ…… 24

13.1 Yêu cầu chung……………………………………………………………………. 24

13.2 Lắp đặt đường ống và Thao tác kéo lùi……………………………………………. 24

13.3 Chèn lấp và phục hồi…………………………………………………………….. 25

13,4 Giải ngũ……………………………………………………………………………. 25

14. QUY CÁCH CÔNG TÁC SAU XÂY DỰNG…………………………………….. 25

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THI CÔNG KHOAN HƯỚNG NGANG

 

1. CHUNG

Đặc điểm kỹ thuật của khoan hướng ngang HDD này chủ yếu hướng đến các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho việc lập kế hoạch, thực thi và dọn dẹp cho các giao cắt đường ống ngầm HDD hỗ trợ TMEP. Đặc điểm kỹ thuật này sẽ được coi là bổ sung cho tất cả các yêu cầu khác của hợp đồng bao gồm các điều kiện chung, điều kiện đặc biệt và các yêu cầu về môi trường và an toàn. Trong khi được đề cập đến trong đặc điểm kỹ thuật, các yêu cầu về Môi trường sẽ phù hợp với tất cả các yêu cầu được xác định trong Kế hoạch Bảo vệ Môi trường, và đặc biệt là các yêu cầu của Kế hoạch Dự phòng Giải phóng Bùn Khoan.

Nhà thầu sẽ sử dụng Thông số kỹ thuật này cho các mặt cắt ngang của Máy khoan định hướng ngang (HDD) đã có bản vẽ thiết kế cụ thể và đã được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải lựa chọn thiết bị thích hợp để hoàn thành Công việc theo Thông số kỹ thuật này, điều kiện địa điểm, thông tin địa kỹ thuật của khu vực, và các yêu cầu về môi trường cho Công việc.

Nhà thầu phải hoàn thành Công việc theo các yêu cầu của quy trình và tiến độ kế hoạch làm việc khoan định hướng ngang HDD do Nhà thầu đệ trình và Chủ đầu tư phê duyệt (WPPS), các tài liệu hợp đồng và bất kỳ mã, tiêu chuẩn và quy định áp dụng nào liên quan đến vật liệu, thiết bị và nhân sự.

Nhà thầu phải kiểm soát và quản lý tất cả các dòng chảy bề mặt từ công trường để đảm bảo bất kỳ chất độc hại nào không bị đọng lại trên đất xung quanh. Hàng rào bùn, gờ hoặc các biện pháp khác phải được thực hiện để đảm bảo sự di chuyển có kiểm soát của nước, dung dịch khoan hoặc các chất lỏng khác.

Chủ đầu tư và / hoặc đại diện của Chủ đầu tư phải luôn có quyền truy cập vào thiết bị và tài liệu của Nhà thầu khoan ngầm định hướng.

Khi hoàn thành công việc khoan định hướng ngang, Nhà thầu phải di chuyển tất cả các vật liệu như hệ thống neo giàn khoan, bao cát, sỏi, vải địa kỹ thuật và bất kỳ vật liệu nào khác ra khỏi công trường

2. CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG THÔNG SỐ KỸ THUẬT NÀY

2.1 Bảng chú giải thuật ngữ

2.1.1 Bảng 1 xác định các thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn này.

BẢNG 1: THUẬT NGỮ

Thuật ngữ

Định nghĩa

Các cơ quan có thẩm quyền

có các cơ quan quản lý của Tỉnh hoặc cấp tỉnh được ban hành với quyền tài phán điều chỉnh những hoạt động xảy ra trên địa điểm dự án.

Góc phương vị

Là góc mà đầu dò lỗ xuống chiếu trong mặt phẳng nằm ngang tại một điểm khảo sát lỗ xuống cụ thể (từ phía bắc tương ứng với 0 độ).

Nhà thầu

Một thực thể cung cấp các dịch vụ cụ thể theo hợp đồng.

Kiểm tra

Việc quan sát và ghi lại thiết bị HDD, nhân sự và các hoạt động cũng như việc tuân thủ các thông số kỹ thuật và thực hành khoan tốt của chúng.

Khớp

Lập pháp

Một đoạn ống khoan (thường có chiều dài từ 8 đến 10 m.)

Tất cả các hiệp ước, đạo luật, văn bản pháp luật, quy định, quy tắc yêu cầu về hành nghề, giấy phép, có hiệu lực hoặc được sửa đổi theo thời gian tại (các) địa điểm lắp đặt thực địa của dự án.

Có thể

Ký hiệu một nhiệm vụ hoặc hành động bắt buộc là tùy chọn và các lựa chọn khác có sẵn.

Chủ sở hữu

Kinder Morgan Canada Inc. (KMC)

Đại lý của chủ sở hữu hoặc đại diện cho KMC

Bao gồm các cơ quan đại diện kỹ thuật, thanh tra và các đại diện được ủy quyền khác.

Đường ống sản phẩm

Đường ống được lắp đặt cố định cho dự án. phải ký một yêu cầu bắt buộc

Trạm

Vị trí nằm ngang của khảo sát hố xuống được đo từ hệ thống điều khiển ngang đã được thiết lập

Sẽ

Biểu thị một nhiệm vụ bắt buộc hoặc hành động là bắt buộc.

2.2 Từ viết tắt và từ viết tắt

2.2.1 Bảng 2 chứa các từ viết tắt và chữ viết tắt được sử dụng trong tiêu chuẩn này.

BẢNG 2: CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Thuật ngữ

Ý nghĩa

%

Phần trăm

API

Viện Dầu khí Hoa Kỳ

CSA

Hiệp hội tiêu chuẩn Canada

DFDP

Kế hoạch xử lý dung dịch khoan

DFMP

Kế hoạch quản lý dung dịch khoan

DFO

Bộ Thủy sản và Đại dương Canada

HDD

Khoan định hướng ngang

in. inch, inches

In. inch, inch

m

mét

mm

mm

MSDS

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu

NPS

Kích thước đường ống danh nghĩa

SARA

Đạo luật về các loài có nguy cơ

thông số kỹ thuật này

Đặc điểm kỹ thuật thi công máy khoan định hướng ngang này

WHMIS

Hệ thống thông tin vật liệu nguy hiểm tại nơi làm việc

WPPS

Quy trình và lịch trình kế hoạch làm việc

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THI CÔNG KHOAN HƯỚNG NGANG

 

3. CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG, MÃ, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

3.2 Quy định, Mã, Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn

3.2.1

Tất cả các Công việc đã hoàn thành phải tuân thủ các yêu cầu của Nhà thầu đã đệ trình và Chủ đầu tư đã phê duyệt quy trình và tiến độ kế hoạch công việc, đặc điểm kỹ thuật này, các tài liệu hợp đồng và bất kỳ mã, tiêu chuẩn và quy định áp dụng nào liên quan đến vật liệu, thiết bị và nhân sự.

3.2.2

Công việc sẽ được thực hiện theo đúng, nhưng không giới hạn, các yêu cầu của pháp luật, Tiêu chuẩn và Quy định sau:

a. Quản lý chất thải khoan (Chỉ thị 050)

b. Đạo luật Nghề cá của Cục Thủy sản và Đại dương (DFO)

c. Đạo luật bảo vệ vùng nước có thể điều hướng được của Transport Canada

d. Đạo luật về loài có nguy cơ (SARA)

e. CSA Z662-11 Hệ thống đường ống dẫn dầu khí

f. Ống thép CSA Z245.1-07 (R2012)

3.2.3

Công việc sẽ được thực hiện theo các tài liệu hợp đồng và các thỏa thuận, bao gồm cả các phụ lục tiếp theo.

3.3 Bảo vệ và Giám sát Môi trường

3.3.1

Chủ đầu tư cam kết giảm thiểu các tác động của Dự án đến môi trường trong quá trình xây dựng. Nhà thầu nên chú ý và tập trung đặc biệt vào tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo thực hiện đầy đủ và thực thi các yêu cầu về môi trường. Việc xây dựng đường ống phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các hành vi và quy định hiện hành của tỉnh và các kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án. Kế hoạch làm việc, thủ tục và lịch trình (WPPS) của nhà thầu, sẽ được đệ trình theo đặc điểm kỹ thuật, sẽ giải quyết tất cả các quy trình vận hành và thủ tục liên quan đến hoạt động của kỹ thuật khoan định hướng ngang HDD, bao gồm tất cả các vấn đề về môi trường và các thủ tục giảm thiểu liên quan đến tiếp nhiên liệu thiết bị, ngăn chặn tràn và các quy trình xử lý chung đối với tất cả các chất độc hại.

3.3.2

Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp nhân viên để kiểm tra khu vực bề mặt xung quanh đường khoan để đảm bảo chất lỏng di chuyển lên bề mặt được phát hiện ngay lập tức và các quy trình ngăn chặn vết nứt được ban hành ngay lập tức. Việc kiểm tra này phải được thực hiện liên tục trong suốt quá trình khoan và lắp đặt đường ống (tối thiểu bốn (4) giờ một lần) và được ghi vào hồ sơ hàng ngày.

3.3.3

Nhà thầu phải giám sát mức thể tích chất lỏng trong hệ thống khoan và phải xác định khi nào xảy ra mất chất lỏng. Nếu phát hiện thấy mất chất lỏng, Nhà thầu phải tạm dừng hoạt động ngay lập tức và tiến hành kiểm tra chi tiết đường khoan. Nếu không thấy rõ sự di chuyển bề mặt / vùng nước, Nhà thầu có thể tiếp tục hoạt động theo sự chấp thuận của Chủ đầu tư trong khi theo dõi lượng chất lỏng, áp suất và bề mặt với tần suất cao hơn.

3.3.4

Việc giám sát nước sẽ do Chủ đầu tư thực hiện. Mẫu nước sẽ được lấy tại các vị trí lên xuống của đường khoan trước, trong và sau các hoạt động khoan theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu mức độ đục của nước tăng lên không rõ lý do, Nhà thầu sẽ ngừng khoan và ban hành các quy trình ngăn chặn của Kế hoạch quản lý vết nứt (khoản 4.6.1).

3.3.5

Tất cả các phê duyệt, quy trình lấy mẫu nước, kế hoạch ứng phó khẩn cấp và thông báo sẽ được lưu giữ tại chỗ, trong chuồng chó hoặc xe giới thiệu việc làm và phải có sẵn cho tất cả nhân viên.

3.3.6

Nhà thầu phải duy trì ít nhất các thiết bị và vật tư sau với số lượng đủ trên công trường:

a. bao cát

b. kiện rơm

c. vải địa kỹ thuật

d. tấm nhựa

e. máy phát điện

f. thuyền

g. backhoes

h. bùng nổ thấm

j. hai hoặc nhiều máy bơm rác hoạt động với chiều dài đủ của ống hút chân không không bị rò rỉ và các đầu hút để chứa và làm sạch chất lỏng tràn

 

khoan định hướng ngang

 

3.4 Giấy phép và chứng chỉ

3.4.1

Nhà thầu phải mua các giấy phép thi công khoan ngầm được yêu cầu và các giấy phép không được Chủ đầu tư cung cấp theo các tài liệu hợp đồng. Nhà thầu phải làm quen với tất cả các giấy phép hoặc giấy phép do Chủ đầu tư mua và tất cả các luật, pháp lệnh và quy định liên quan đến Công việc và phải tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan đến Công việc. Nhà thầu phải hợp tác với Chủ đầu tư để đảm bảo rằng tất cả các giấy phép được cấp kịp thời để đảm bảo tiến độ không bị ảnh hưởng.

3.4.2

Trước khi bắt đầu Công việc, Nhà thầu phải xác nhận rằng tất cả các giấy phép cần thiết và giấy phép đang có sẵn và tại hiện trường trước khi huy động, bất kể Nhà thầu hay Chủ đầu tư đang xin giấy phép.

3.4.3

Các tài liệu phê duyệt sau sẽ được Chủ sở hữu mua lại:

a. Giấy phép qua DFO

b. Giấy phép đường thủy (Giao thông vận tải Canada)

c. Thông báo về môi trường theo Quy tắc Thực hành của Chính phủ Alberta đối với Đường ống và Đường dây Viễn thông đi qua một vùng nước và Quy tắc thực hành đối với các giao lộ nguồn nước

d. Các thỏa thuận chéo cho các cơ sở nước ngoài, bao gồm cả các yêu cầu về thông báo

e. Truy cập các tuyến đường đến tất cả các điểm sau:

i. Quyền ưu tiên (ROWs)

ii. Địa điểm làm việc

iii. Khu vực dàn dựng

iv. Địa điểm rút nước

v. Khu vực xử lý chất lỏng

f. Sử dụng không gian làm việc tạm thời

g. Xóa các khu vực làm việc chính hoặc không gian làm việc phụ

h. Truy cập vào các vị trí giải phóng chất lỏng không cố ý

i. Nước rút

j. Xử lý chất lỏng khoan hoặc rải đất

3.4.4

Các tài liệu phê duyệt sau sẽ được Nhà thầu mua lại:

a. Thông báo cho chủ đất, theo yêu cầu của Danh sách dòng

b. Thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền và người được cấp phép thích hợp, nếu được yêu cầu theo quy định về yêu cầu hành nghề, trước khi bắt đầu công trình vượt và trước khi rút nước.

c. Bất kỳ giấy phép, phê duyệt và thông báo nào khác cần thiết để tiến hành Công việc.

3.5 An toàn

3.5.1

Tối thiểu, Nhà thầu phải tuân thủ Sổ tay An toàn KMC cho Xây dựng Đường chính và các cơ quan có thẩm quyền. Nhà thầu phải đệ trình các yêu cầu an toàn bổ sung cụ thể đối với Công việc khoan định hướng như một phần của WPPS.

3.6 Tiền xây dựng

3.6.1

Trước khi bắt đầu bất kỳ công việc xây dựng nào, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt các tài liệu được liệt kê trong Bảng 3 của Phần 4.1.1

 

Xem thêm BIỆN PHÁP THI CÔNG KHOAN NGẦM 04 TUYẾN ỐNG CW DN2600 >>

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE