Kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Mục đích của kế hoạch bảo vệ môi trường này là trình bày một cuộc thảo luận tổng quan về các vấn đề môi trường đã biết hoặc tiềm ẩn và / hoặc các chất gây ô nhiễm mà theo Chính phủ là sẽ có mặt trên một hoặc nhiều địa điểm được trình bày trong hợp đồng này.

Ngày đăng: 20-10-2021

655 lượt xem

Kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Tổng quan về kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Tổng quan và mục đích của kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi: Mục đích của kế hoạch bảo vệ môi trường này là trình bày một cuộc thảo luận tổng quan về các vấn đề môi trường đã biết hoặc tiềm ẩn và / hoặc các chất gây ô nhiễm mà theo Chính phủ là sẽ có mặt trên một hoặc nhiều địa điểm được trình bày trong hợp đồng này. Các vấn đề quan tâm sẽ được giải quyết riêng khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của tài liệu đề xuất. Như với bất kỳ dự án nào, mục tiêu của kế hoạch bảo vệ môi trường  là giảm thiểu việc thải các chất ô nhiễm vào môi trường và sẽ tuyệt đối tuân thủ mọi hạn chế, luật lệ và quy định do chính quyền Tỉnh và / hoặc địa phương áp đặt.

Hoạt động của sẽ tuân thủ tất cả các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với các quy định của tỉnh và địa phương và tất cả các điều khoản hiện hành của hợp đồng liên quan đến, nhưng không giới hạn: đất, nước và không khí; tài nguyên sinh vật và văn hóa; và bao gồm quản lý thẩm mỹ thị giác; tiếng ồn; chất thải rắn, hóa chất, khí và lỏng; năng lượng bức xạ và chất phóng xạ cũng như các chất ô nhiễm khác.

Mục tiêu của kế hoạch bảo vệ môi trường  là ngăn ngừa / kiểm soát ô nhiễm và phá vỡ môi trường sống có thể xảy ra đối với môi trường trong quá trình xây dựng. Không có yêu cầu nào trong tài liệu này sẽ loại bỏ kế hoạch bảo vệ môi trường khỏi bất kỳ luật và quy định bảo vệ môi trường hiện hành nào của Tỉnh và địa phương. Trong quá trình xây dựng, Giám sát môi trường sẽ chịu trách nhiệm xác định, thực hiện và trình duyệt bất kỳ yêu cầu bổ sung nào.

Quản lý bằng văn bản về mọi trường hợp không tuân thủ luật hoặc quy định về môi trường của Tỉnh hoặc địa phương, giấy phép và các yếu tố khác của kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Người quản lý dự án, sau khi nhận được thông báo đó, sẽ thông báo cho chủ đầu tư về hành động khắc phục được đề xuất và thực hiện hành động đó khi được chính quyền địa phương chấp thuận. Địa phương có thể ra lệnh dừng toàn bộ hoặc một phần công việc cho đến khi hành động sửa chữa thỏa đáng được thực hiện. Không có gia hạn thời gian nào được cấp hoặc cho phép điều chỉnh công bằng đối với kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi đối với bất kỳ trường hợp tạm ngừng nào như vậy. Điều này bổ sung cho bất kỳ hành động nào khác mà chính quyền địa phương có thể thực hiện theo hợp đồng, hoặc trong phù hợp với quy định của chính phủ. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi phải giám sát và kiểm soát phát thải chất gây ô nhiễm để giảm thiểu những rủi ro ngắn hạn có thể gây ra cho cộng đồng trong quá trình thực hiện giải pháp khắc phục hậu quả.

Vật liệu bị ô nhiễm có thể gặp phải tại khu vực làm việc của Cơ sở Công ty Sản xuất, và một kế hoạch riêng sẽ được lập để giải quyết tất cả các vấn đề tiềm ẩn mà khu vực này phải đối mặt.

Phần A: Các Luật, Quy định và Giấy phép Hiện hành của Tỉnh và Địa phương

Yêu cầu Luật, quy định và giấy phép của Tỉnh và địa phương liên quan đến bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm, kiểm soát tiếng ồn và giảm thiểu tiếng ồn áp dụng cho các hoạt động do Nhà thầu đề xuất và các yêu cầu áp dụng bởi các luật, quy định và giấy phép đó. Bản kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi chịu trách nhiệm quản lý và thực thi Luật Tuân thủ Môi trường. Quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi như sau:

 Quy định việc thải bỏ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại và độc hại theo cách lành mạnh với môi trường.

 Quản lý chương trình nhà nước về sự cố tràn dầu và hóa chất.

 Quản lý việc giảm thiểu ô nhiễm nước, đất và không khí

 Giám sát các điều kiện môi trường và kiểm tra các chất gây ô nhiễm.

 Khuyến khích tái chế, thu hồi và tái sử dụng càng nhiều chất thải rắn càng tốt để bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải.

Phần B: Kế hoạch bảo vệ môi trường

Các hoạt động kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi bao gồm trách nhiệm giám sát công việc, chấp nhận, từ chối, lập hồ sơ và giải quyết các khiếm khuyết, phân tích xu hướng, hành động khắc phục, quy trình EC và giao diện với thanh tra Chính phủ và các thủ tục khóa sổ.

Kế hoạch bảo vệ môi trường: Trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động xây dựng tại chỗ nào, kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi sẽ thực hiện một cuộc khảo sát tình trạng chung (đồng thời ghi lại bằng hình ảnh), sau đó chủ đầu tư sẽ chuẩn bị một báo cáo ngắn gọn chỉ ra sơ đồ bố trí, tình trạng của các khu vực địa điểm liền kề với địa điểm làm việc và liền kề với khu vực lưu trữ được giao và các tuyến đường tiếp cận. Bất kỳ sai lệch nào, do chủ đầu tư yêu cầu, từ các bản vẽ, kế hoạch và thông số kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến môi trường sẽ phải được chính quyền địa phương phê duyệt và có thể yêu cầu thời gian xem xét, xử lý và phê duyệt kéo dài. chủ đầu tư hiểu rằng chính quyền địa phương có quyền từ chối các phương pháp thay thế, ngay cả khi chúng có hiệu quả hơn về chi phí, nếu chính quyền địa phương xác định rằng phương pháp thay thế được đề xuất sẽ có tác động xấu đến môi trường.

Để đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát môi trường thích hợp được thực hiện trong tất cả các giai đoạn xây dựng, một hệ thống kiểm soát môi trường ba giai đoạn sẽ được thực hiện. Nhân viên, chủ đầu tư, nhà thầu phụ và tất cả những người cần thiết khác sẽ tham gia và thực hiện ba giai đoạn kiểm soát đối với tất cả các tính năng có thể xác định của công việc nằm trong các thông số kỹ thuật và kế hoạch kiểm soát chất lượng. Đầu mối liên hệ của Kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ lưu giữ hồ sơ đầy đủ của tất cả các bản đệ trình vật liệu, bản đệ trình bản vẽ cửa hàng và luôn có sẵn chúng để Chính phủ và nhà thầu nsub xem xét và kiểm tra vì mục đích môi trường. Dưới đây là mô tả chi tiết về quy trình kiểm soát môi trường ba giai đoạn:

Kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi sẽ xem xét đầy đủ mọi vấn đề môi trường và / hoặc mối quan tâm cả tại chỗ và ngoài cơ sở với Ba Giai đoạn Kiểm soát và bao gồm các nội dung sau cho từng đặc điểm có thể xác định của công việc.

Giai đoạn Chuẩn bị - Giai đoạn này sẽ được thực hiện trước khi bắt đầu công việc đối với từng đặc điểm có thể xác định của công việc, sau khi tất cả các kế hoạch / tài liệu / vật liệu yêu cầu được phê duyệt / chấp nhận, và sau khi các bản sao ở địa điểm làm việc. Giai đoạn này sẽ bao gồm:

1. Đánh giá từng đoạn của các thông số kỹ thuật, mã tham chiếu và tiêu chuẩn áp dụng. Nhà thầu cung cấp bản sao của các phần mã và tiêu chuẩn tham chiếu áp dụng cho phần công việc được hoàn thành tại hiện trường khi kiểm tra chuẩn bị.

Các bản sao kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi sẽ được lưu giữ tại hiện trường và có sẵn để nhân viên Chính phủ sử dụng cho đến khi công việc được nghiệm thu lần cuối.

2. Một bản xem xét các bản vẽ hợp đồng.

3. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các vật liệu và / hoặc thiết bị đã được kiểm tra, đệ trình và phê duyệt.

4. Xem xét các điều khoản đã được thực hiện để cung cấp kiểm tra và thử nghiệm kiểm soát bắt buộc.

5. Kiểm tra khu vực làm việc để đảm bảo rằng tất cả các công việc sơ bộ cần thiết đã được hoàn thành và tuân thủ hợp đồng.

6. Kiểm tra thực tế các vật liệu, thiết bị và công việc mẫu được yêu cầu để đảm bảo rằng chúng có sẵn, phù hợp với bản vẽ cửa hàng đã được phê duyệt hoặc dữ liệu được gửi và được lưu trữ đúng cách.

7. Việc xem xét phân tích mối nguy hoạt động thích hợp để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu an toàn.

8. Thảo luận về các thủ tục kiểm soát chất lượng công việc bao gồm cả những khiếm khuyết lặp đi lặp lại. Tài liệu về dung sai xây dựng và tiêu chuẩn tay nghề cho tính năng đó của công việc.

9. Kiểm tra để đảm bảo rằng phần kế hoạch cho công việc được thực hiện đã được chính quyền địa phương chấp nhận.

10. Thảo luận về giai đoạn kiểm soát ban đầu.

11. Chính phủ sẽ được thông báo trước ít nhất 24 giờ về việc bắt đầu giai đoạn kiểm soát chuẩn bị.

Giai đoạn ban đầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi: - Giai đoạn này sẽ được hoàn thành khi bắt đầu một tính năng xác định của công việc. Những điều sau đây sẽ được thực hiện:

a) Kiểm tra công việc để đảm bảo rằng công việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kiểm soát môi trường. Xem xét biên bản cuộc họp trù bị.

b) Xác minh tính đầy đủ của các biện pháp kiểm soát môi trường để đảm bảo tuân thủ hợp đồng đầy đủ. Xác minh kiểm tra và thử nghiệm kiểm soát được yêu cầu.

c) Thiết lập mức độ kiểm soát môi trường và xác minh rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu.

d) Giải quyết mọi khác biệt.

e) Kiểm tra việc bảo vệ môi trường để bao gồm việc tuân thủ và nâng cấp kế hoạch bảo vệ môi trường và Phân tích mối nguy trong hoạt động. Xem xét phân tích hoạt động và kiểm soát môi trường với tất cả công nhân.

f) Chính phủ sẽ được thông báo trước ít nhất 24 giờ khi bắt đầu Giai đoạn đầu. Biên bản riêng của giai đoạn này sẽ do Đầu mối liên hệ bảo vệ môi trường lập và đính kèm vào báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường hàng ngày. Vị trí chính xác của Giai đoạn ban đầu sẽ được chỉ ra để tham khảo trong tương lai và so sánh với các Giai đoạn tiếp theo.

g) Giai đoạn ban đầu nên được lặp lại để mỗi phi hành đoàn mới làm việc tại chỗ, hoặc bất kỳ lúc nào các tiêu chuẩn môi trường quy định có thể chấp nhận được không được đáp ứng. Giai đoạn Tiếp theo - Kiểm tra hàng ngày sẽ được thực hiện để đảm bảo các hoạt động kiểm soát, bao gồm cả kiểm soát thử nghiệm, đang cung cấp sự tuân thủ liên tục với các yêu cầu của hợp đồng, cho đến khi hoàn thành tính năng cụ thể của công việc. Việc kiểm tra phải được ghi lại trong Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Phải tiến hành kiểm tra tiếp theo lần cuối và khắc phục tất cả các khiếm khuyết về môi trường trước khi bắt đầu các tính năng bổ sung của công việc có thể bị ảnh hưởng bởi công việc thiếu sót.

Các giai đoạn chuẩn bị bổ sung và giai đoạn ban đầu trong kế hoạch bảo vệ môi trường: - Các giai đoạn này sẽ được tiến hành trên cùng các tính năng có thể xác định được của công việc nếu tiêu chuẩn môi trường là không thể chấp nhận được, nếu có những thay đổi về nhân viên áp dụng, giám sát sản xuất tại chỗ hoặc nhóm làm việc, nếu công việc trên một tính năng được tiếp tục lại sau một thời gian không hoạt động đáng kể hoặc nếu các vấn đề khác phát triển.

Giám sát công việc: Cơ quan liên hệ bảo vệ môi trường có trách nhiệm quan sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng tất cả các luật môi trường hiện hành đều được tuân thủ và thực thi một cách tuyệt đối. Giám sát môi trường hoặc trợ lý giám sát môi trường bắt buộc phải có mặt tại công trường mọi lúc trong tất cả các giai đoạn xây dựng. Giám sát môi trường hoặc trợ lý giám sát môi trường khi vắng mặt được phép ngừng công việc cho đến khi tất cả các vấn đề môi trường được giải quyết. Giám đốc Dự án, Giám đốc Kiểm soát Chất lượng và Cán bộ An toàn Công trường cũng được phép ngừng công việc nếu tất cả các luật hiện hành về môi trường không được tuân thủ. Việc giám sát công việc sẽ được trực quan hóa và được thực hiện bởi giám sát môi trường cho dự án.

Phân tích Xu hướng: giám sát môi trường sẽ biên soạn các báo cáo hàng tuần và điều chỉnh bất kỳ vấn đề môi trường nào với các kỳ trước. Quá trình này sẽ tập trung vào việc xác định các xu hướng đang xảy ra trong môi trường. Phân tích xu hướng này sẽ được chuyển tới chính phủ để xem xét hai tuần một lần, và sẽ được thảo luận tại các cuộc họp theo lịch trình thường xuyên. Mục tiêu của kế hoạch bảo vệ môi trường  phân tích nguyên nhân gốc rễ nhằm phát hiện các vấn đề môi trường không dễ thấy trong các hoạt động xây dựng hàng ngày. Nhiếp ảnh và các bài đọc tại chỗ sẽ được tổng hợp trong quá trình phát triển báo cáo này để xem xét và phê duyệt.

Các Hành động Khắc phục: chủ đầu tư sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định của Tỉnh và địa phương liên quan đến bảo vệ môi trường.

Quy trình kiểm soát môi trường: Ngoài các yêu cầu được chỉ định ở những nơi khác về bảo vệ môi trường, hãy cung cấp vật liệu phủ phù hợp với các hạn chế của Khu vực kiểm soát ô nhiễm không khí địa phương và khu vực tài phán. Mùi từ các hoạt động xây dựng phải được kiểm soát mọi lúc.

Các mùi này sẽ không gây nguy hiểm cho sức khỏe và phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và / hoặc pháp lệnh của địa phương. Sử dụng hệ thống thông gió và các vật liệu ít phát thải mùi phải được sử dụng để kiểm soát mùi.

Trong suốt thời hạn của hợp đồng này, chủ đầu tư sẽ duy trì tất cả các cơ sở được xây dựng để kiểm soát ô nhiễm theo Hợp đồng này miễn là các hoạt động tạo ra chất ô nhiễm cụ thể đang được thực hiện hoặc cho đến khi vật liệu liên quan đã trở nên ổn định đến mức ô nhiễm không còn được tạo ra. Chủ đầu tư sẽ cung cấp các dịch vụ hàng ngày cho các biện pháp kiểm soát tạm thời tại địa điểm dự án và thực hiện bất kỳ bảo trì bắt buộc nào được cho là cần thiết và theo sự hài lòng của chính quyền địa phương trong toàn bộ thời hạn của Hợp đồng. Các dịch vụ phải được thực hiện vào thời điểm như vậy và theo cách sao cho ít can thiệp nhất đến các hoạt động. Giám sát môi trường sẽ kiểm tra tất cả các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm. chủ đầu tư sẽ duy trì các phương tiện và thiết bị kiểm soát ô nhiễm vĩnh viễn và tạm thời trong suốt thời gian của hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian dài đó các hoạt động xây dựng tạo ra chất ô nhiễm cụ thể.

Giới hạn các hoạt động phá dỡ và xây dựng trong giới hạn khu vực làm việc được chỉ ra trên Bản vẽ. Loại bỏ các mảnh vụn, rác và các chất thải khác do hoạt động phá dỡ và xây dựng ra khỏi công trường. Vận chuyển vật liệu bằng các phương tiện thích hợp và xử lý chúng ra khỏi công trường đến các khu vực được cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép xử lý. Tránh rơi vãi bằng cách che chắn và cố định hàng hóa khi vận chuyển trên hoặc tiếp giáp với các đường phố công cộng hoặc đường cao tốc. Loại bỏ chất rơi vãi và quét, rửa, hoặc làm sạch khu vực dự án, đường phố hoặc đường cao tốc. Đốt các mảnh vỡ tại chỗ bị cấm.

Chủ đầu tư sẽ thực hiện các quy trình tái sử dụng và tái chế để giảm việc thải bỏ bãi chôn lấp. Chủ đầu tư sẽ tăng cường đa dạng hóa bãi chôn lấp bằng cách đảm bảo rằng việc quản lý các mảnh vụn sẽ được đưa vào phạm vi của dự án này. Chủ đầu tư sẽ soạn thảo và thực hiện các thủ tục để giữ cho chất thải rắn không bị ô nhiễm và trong điều kiện cần thiết để được cơ sở tái sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy được chỉ định chấp nhận. Chất thải rắn, rác rưởi, mảnh vụn và các vật liệu rắn loại bỏ khác sẽ được đặt trong các thùng chứa được usa hauling and recycling đổ đi theo lịch trình thường xuyên - sẽ được đề cập trong epp bổ sung sẽ được đệ trình giải quyết đất và nước bị ô nhiễm.

Giao diện với Thanh tra Chính phủ: giám sát môi trường sẽ là đầu mối liên hệ để giao tiếp với các cơ quan quản lý và sẽ phối hợp thanh tra với các bên được yêu cầu. Giám sát môi trường sẽ thông báo cho chính quyền địa phương về bất kỳ cuộc kiểm tra quy định, cuộc họp, yêu cầu, vấn đề hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể cho các hoạt động đang được thực hiện bởi chủ đầu tư. Giám sát môi trường sẽ ngay lập tức điều tra tất cả các thực tiễn được trích dẫn trong thông báo vi phạm (nov) / thông báo không tuân thủ (non) / hành động thực thi và thực hiện các hành động ngay lập tức để khắc phục các vi phạm để tuân thủ. Giám sát môi trường sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương một phản hồi bằng văn bản xác định hành vi vi phạm bị cáo buộc, kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến nhu cầu phản hồi, các biện pháp khắc phục được thực hiện và các hành động phòng ngừa mà chủ đầu tư dự định thực hiện để ngăn chặn sự tái diễn.

 

Xem thêm Báo cáo giám sát môi trường của các trạm xăng

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE