DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  • DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

    DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

    Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện đối với toàn bộ dự án, từng dự án thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình xây dựng theo giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư của dự án nhưng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các kết quả thẩm định và phù hợp với tiến độ dự án tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án.

    1 chuyên mục