Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu chung cư thấp tầng

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án khu chung cư thấp tầng

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu chung cư thấp tầng

  • Mã SP:DTM 1 CC
  • Giá gốc:120,000,000 vnđ
  • Giá bán:115,000,000 vnđ Đặt mua

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án khu chung cư thấp tầng

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án

1.1. Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM

2.2. Các văn bản pháp lý của dự án

2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung về dự án

1.1.1. Tên dự án

1.1.2. Chủ dự án

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án

1.1.4. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án

1.2. Các hạng mục công trình của dự án

1.2.1. Quy mô sử dụng đất và các hạng mục công trình của dự án

1.2.2. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất khu vực thực hiện dự án

1.2.3. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với quy định của pháp luật và các quy hoạch phát triển có liên quan

1.3. Nguyên, nhiên, vật liu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

1.3.1. Nguyên, vật liu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn xây dựng

1.3.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn hoạt động

1.3.3. Sản phẩm của dự án

1.3.4. Nhu cầu cấp điện phục vụ dự án

1.3.5. Nhu cầu cấp nước phục vụ dự án

1.3.6. Nhu cầu lao động phục vụ dự án

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành của dự án

1.5. Biện pháp tổ chức thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án

1.6.2. Vốn đầu tư

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

2.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến dự án

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án

2.2.1. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý

2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án

3.1.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng dự án

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

4.2. Chương trình giám sát môi trường

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THAM VẤN

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

5.1. TÓM TẮT VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

5.2. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA NHÀ KHOA HỌC

III. THAM VẤN TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN VỀ TÍNH CHUẨN XÁC CỦA MÔ HÌNH

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

2. Kiến nghị

3. Cam kết

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Danh sách các thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án

Bảng 2: Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM

Bảng 3: Giới hạn các điểm khống chế

Bảng 4: Quy mô sử dụng đất của dự án

Bảng 5: Khối lượng xây dựng các hạng mục công trình chính của dự án

Bảng 6: Khối lượng xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và môi trường

Bảng 7: Thống kê khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án

Bảng 8: Thống kê khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án

Bảng 9: Bảng thống kê khối lượng vật liệu xây dựng chủ yếu của dự án

Bảng 10. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu dầu DO của dự án

Bảng 11: Máy móc, thiết bị sử dụng trong giai đoạn hoạt động

Bảng 12. Nhu cầu sử dụng hóa chất của Hệ thống xử lý nước thải

Bảng 13. Sản phẩm của dự án

Bảng 14: Tổng hợp nhu cầu trong giai đoạn thi công dự án

Bảng 15: Tổng hợp nhu cầu dùng nước và xả thải của dự án

Bảng 16. Nhu cầu lao động dự án

Bảng 17: Các loại máy móc, thiết bị thi công chính

Bảng 18: Dự kiến tiến độ thực hiện dự án

Bảng 19: Tổng hợp chi phí đầu tư của dự án

Bảng 20: Số giờ nắng trung bình các tháng từ năm 2016-2020 (đơn vị: giờ)

Bảng 21: Vị trí lấy mẫu môi trường không khí khu vực dự án

Bảng 22: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án (KK1, KK2, KK3)

Bảng 23: Vị trí lấy mẫu môi trường đất khu vực dự án

Bảng 24: Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án

Bảng 25: Vị trí lấy mẫu môi trường nước mặt khu vực dự án

Bảng 26:  Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án

Bảng 27: Tổng hợp dự báo các tác động trong giai đoạn xây dựng

Bảng 28: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng

Bảng 29. Hệ số phát thải bụi từ hoạt động thi công

Bảng 30: Nồng độ bụi phát tán trong không khí do đào hầm

Bảng 31: Nồng độ bụi phát sinh do hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng

Bảng 32: Hệ số phát thải ô nhiễm do khí thải từ phương tiện vận chuyển

Bảng 33: Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển

Bảng 34: Nồng độ các chất ô nhiễm phát tán từ hoạt động giao thông

Bảng 35: Tổng hợp lượng nhiên liệu sử dụng của một số thiết bị, phương tiện

Bảng 36: Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải phương tiện thi công

Bảng 37: Nồng độ ô nhiễm khí thải do phương tiện thi công

Bảng 38: Tải lượng các chất khí độc trong quá trình hàn điện vật liệu kim loại

Bảng 39: Tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn

Bảng 40: Hệ số ô nhiễm và tải lượng phát sinh từ công đoạn sơn

Bảng 41: Mức độ gây độc của CO

Bảng 42: Tác hại của SO2 đối với con người và động vật

Bảng 43: Tác hại của SO2 đối với thực vật

Bảng 44: Tác hại của NO2 đối với sức khỏe con người và động vật

Bảng 45: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý

Bảng 46: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý

Bảng 47: Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng

Bảng 48: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

Bảng 49: Khối lượng, thành phần các loại chất thải rắn xây dựng khác

Bảng 50: Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng

Bảng 51: Mức ồn sinh ra từ hoạt động của thiết bị thi công trên công trường

Bảng 52:Độ ồn của một số thiết bị thi công theo khoảng cách

Bảng 53: Tác hại của tiếng ồn có cường độ cao đối với sức khoẻ con người

Bảng 54: Mức rung của một số thiết bị thi công

Bảng 55: Phân loại mức độ hư hại theo bề rộng vết nứt của công trình cạnh hố đào

Bảng 56: Phân loại cấp hư hại công trình theo biến dạng

Bảng 57: Tổng hợp dự báo các tác động của dự án trong giai đoạn hoạt động

Bảng 58: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án

Bảng 59. Số lượng xe ra vào khu vực dự án

Bảng 60. Hệ số ô nhiễm trong khí thải của phương tiện giao thông

Bảng 61. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện giao thông

Bảng 62: Nồng độ các chất ô nhiễm phát tán từ phương tiện vận chuyển trong giai đoạn hoạt động của dự án

Bảng 63. Hệ số chất ô nhiễm từ việc đốt cháy LPG

Bảng 64. Tỷ trọng của các loại nhiên liệu LPG

Bảng 65. Tải lượng lượng các chất ô nhiễm từ việc đun nấu

Bảng 66. Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải

Bảng 67. H2S phát sinh từ các đơn nguyên của hệ thống xử lý nước thải

Bảng 68. Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nước thải

Bảng 69. Lượng vi khuẩn phát tán từ hệ thống xử lý nước thải

Bảng 70. Định mức tiêu thụ nhiên liệu và lưu lượng khí thải máy phát điện

Bảng 71. Tải lượng khí thải máy phát điện

Bảng 72. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng

Bảng 73: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

Bảng 74: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý

Bảng 75: Nồng độ cực đại các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý

Bảng 76. Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn

Bảng 77. Tính toán lượng rác sinh hoạt

Bảng 78. Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh

Bảng 79. Các hạng mục hệ thống xử lý nước thải

Bảng 80. Phương án thu gom và lưu chứa CTNH

Bảng 81: Trách nhiệm và các bước ứng phó sự cố cháy nổ

Bảng 82: Biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải

Bảng 83: Kinh phí đầu tư công tác bảo vệ môi trường

Bảng 84: Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Bảng 85: Tổng hợp chương trình quản lý môi trường

Bảng 86: Tổng hợp chương trình giám sát môi trường của Khu nhà ở tại các giai đoạn

Bảng 87: Dự toán kinh phí giám sát môi trường của Khu nhà ở qua các giai đoạn

xem thêm Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án khu chung cư thấp tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P. 17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782