Bảng đánh giá & kiểm soát rủi ro thi công lắp đặt tuyến ống 30 inch giao cắt với tuyến ống hiện hữu

Bảng đánh giá & kiểm soát rủi ro thi công lắp đặt tuyến ống 30 inch giao cắt với tuyến ống hiện hữu. Risk assessment & control measure for 30'' onshore pipeline installation crossing existing pipeline (no.2 at KP1+369-KP1+406)"

Ngày đăng: 01-07-2021

849 lượt xem

Bảng đánh giá & kiểm soát rủi ro thi công lắp đặt tuyến ống 30 inch giao cắt với tuyến ống hiện hữu

Risk assessment & control measure for 30'' onshore pipeline installation crossing existing pipeline (no.2 at KP1+369-KP1+406)"

V. Đào hào khô (Bằng máy đào/bằng tay) và đổ bê tông đáy hào/ Digging dry trench (By Excavator/Hand) and concreting bottom trech                                                         

 1. Đào hào khô (bằng máy và tay)

Digging the dry trench (By Excavator & By Hand)

 1. Đào trúng đường ống hiện hữu (NCSP, và Condensate), công trình ngầm (Cáp quang, đường ống nước dân sinh...) gây vỡ đường ống, đứt cáp

Digging activities can damage the existing pipeline (NCS1, CON), underground works (FOC, service water pipe…)

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Đã đào kiểm chứng tim ống và chiều sâu chôn ống hiện hữu/ Excavated verified the center and depth of existing pipelline

- Dò lại tim tuyến ống hiện hữu bằng máy dò thăm dò trước khi đào/ Using detector to verify again existing pipe before digging

- Không sử dụng cuốc chim, xà beng  tại vị trí Crossing/ Do noy allow to use  crowbar, hoes at the crossing position

- Tối đa không đào quá 02 điểm tại vị trí 3m từ tim ống hiện hữu cùng 1 thời điểm với những điểm băng qua đường ống NCS1. Các vị trí băng cắt khác được phép làm việc bình thường/ Do not allow to dig not more than 02 points at a location of 3m from the existing pipeline center at the same time with position crossing NCS1 pipelne. another position crossing existing pipeline are allowed to work normally.

- Lắp đặt hàng rào cứng để ngăn cách vị trí đào bên ngoài tim ống hiện hữu và cách tim ống hiện hữu 3m/ Install the safety fence to separate the excavation position outside the existing pipe center and 3m from the existing pipe center

- Đào ngang và không đào thẳng vào ống hiện hữu/ Hoizental  dig and do not allow to vertical dig over existing pipeline

- Trường hợp biết trước có công trình ngầm bên dưới thì đào bằng thủ công để làm lộ công trình ngầm trước khi dùng máy đào

In case there is a known underground works, manual digging to reveal the underground works before using the excavator

- Duy trì hàng rào cứng để bảo vệ và ngăn cách tuyến ống hiện hữu với khu vực thi công

Maintain the safety fences to separate existing pipelines and construction area.

- Công việc được tiến hành sau khi các thủ tục giấy phép được phê duyệt bao gồm chứng chỉ đào đất

The work shall be carried out only after PTWs are approved including excavation certificate.

- Người phu trách công việc phải luôn tuân thủ biện pháp thi công và có mặt tại hiện trường trong suốt quá trình đào

Supervisors have to follow the construction method and present at site during excavation.

- Vạch sơn để xác định ranh giới hai bên hào đào đảm bảo đào đúng thiết kế.

Painting line along the trench on both sides to ensure the excavation is correct  as per design drawing.

- Đào bằng tay từng lớp mỏng khi băng qua đường ống hiện hữu cách tim đường ống hiện hữu 2m

Manual digging with thin layer at the crossing existing pipeline with distance from the trench to the center of exsitng pipeline <= 2m

- Công việc phải được giám sát liên tục bởi NCSP/KĐN Row PA và PMT/ giám sát Lilama và không đào sau 6:00pm

The work must be supervised continuously by NCSP / KĐ Row Row PA and PMT / Lilama supervisor and not dig after 6:00 pm

- Thường xuyên dùng máy dò tìm đường ống cập nhật khoảng cánh từ vị trí đào đến ống

Regularly use the pipe detector to update the distance from digging position to pipe

- Liên lạc với phòng điều khiển của NCSP sử dụng hệ thống PSMS để xác định vị trí tường đối của cáp tại khu vực đào

Contact the NCSP control room using the PSMS system to determine the position of the cable at the excavation area.

- Bố trí bảo vệ 24/24 từ lúc đào hở ống hiện hữu đến khi lấp đất/ Arrange security  24/24 from  exposing  existing pipeline to backfilling area.

- Lắp đặ khung bảo vệ với lưới B40 sau khi đào lộ ống/ lnstall protection frame with B40 mess right after exposing existing pipeline, cable.

- Lắp đặt tấm bảo vệ khi chưa lắp được khung bảo vệ ống hiện hữu/ Install over mess since the protection frame will not install     \

                                                                       

 1. Máy móc va đập vào người, thiết bị và công trình hiện hữu gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng thiết bị, công trình

Hit by vehicles, machines may cause serious injury or death, damage to equipment, construction facilities

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Cử người giám sát, cảnh giới, ra tín hiệu trong quá trình máy móc di chuyển

Provide full supervision, assign signallers during the vehicle movement

- Thiết lập hàng rào, đặt biển cảnh báo tại khu vực làm việc

Set up safety fences and warning signs at working area.

- Giới hạn thấp nhất người làm việc xung quanh khu vực hoạt động của máy móc

Limit the number of workers around the vehicles' operating area to the minimum necessary only.

- Cảnh báo cho người dân xung quanh khu vực công trường

Warn the surrounding community about the construction activities

- Các máy thi công phải đầy đủ còi và đèn cảnh báo

Vehicles must be equipped with horns and warning lights and fully functional

- Bố trí người ra tín hiệu trong quá trình vận chuyển đất đào tay bằng máy xúc, đảm bảo không có ai đứng dưới gầu xúc

Assign signaler during taking out spoiled soil from manual digging by excavator. Make sure nobody under the bucket of excavator

 1. Xe, thiết bị vượt quá tải trọng cho phép tối đa lún lầy làm hư hỏng cáp quang chuyển vị đường ống

Overweight vehicles bogged down and damage to the FOC and (fiber optic cable) and may cause the pipeline movement

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Lắp đặt cảnh báo, che chắn phù hợp

Install warning signs, appropriate covering

- Đảm bảo người lao động tuân thủ đúng qui trình biện pháp thi công và các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công trên HLTO

Ensure all employees complying with the method statement and safety measures when performing on ROW.

- Cảnh báo cho người làm việc bên dưới khi đưa trang thiết bị vật tư xuống hoặc từ dưới lên

Warn people in the trench when putting supplies / equipment up / down

- Máy móc thiết bị cách hố đào tối thiểu 1m

Machinery and equipment must be at least 1m away from digged trench.

- Sau mỗi ngày làm việc, nếu chưa hoàn thành phải có biện pháp làm hàng rào và biển báo che chắn khu vực làm việc

After working day, if the work is not yet finished, it is necessary to set up the barricade and sign board arround the working area.  

 1. Sạt lở (do nền đất yếu, nước ngầm, nước mưa, bọng bùn trong hào đào) và lật xe xúc gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng thiết bị

Landslides and the overturned excavator cause serious injury or death, equipment damage

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Đất đào lên để cách miệng hố tối thiều 1m hoặc vận chuyển đi ngay

Excavated soil shall be gathered along the trench for at least 1m from trench or transported immediately.

- Máy móc thiết bị cách hố đào tối thiểu 1m theo tính toán, quan sát, kiểm tra nền đất đảm bảo an toàn trước khi làm việc

Maintain distance between machinery/equipment and trench at least 1m follow the caculation, Observing and checking the ground to ensure safety before working

- Đào rảnh thoát nước cho phần đất đào khi trời mưa để tránh sạt lở trôi đất xuống hào

Dig free drainage of excavated soil when it rains to avoid landslides into the trench

- Khoảng cách giữa xe, máy móc với miệng hố đào khi xe, máy móc di chuyển dọc hào đào phải tuân thủ tính toán biện pháp thi công

Distance from the heavy vehicle, equipments to trench edge strickly follow the calculation of Method satatement when the heavy Vehicle, equipment go along the trenchs

- Thực hiện các biện pháp chống sạt lở tuân thủ theo biện pháp thi công đã được phê duyệt

Implement measures for landside according to the approved construction method statement

- Mái dốc an toàn phải luôn được duy trì theo biện pháp thi công. Cung cấp thang lên/xuống an toàn, thích hợp

Safety slopes must always be maintained according to the construction method. Provide safe and appropriate entrance.

-Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu sạt lở mái dốc, dừng việc, tìm biện pháp gia cố phù hợp

In case the talus tend to collapse, stop working and provide the reinforcement method for the talus

- Kiểm tra tất cả các hố, mương rãnh trước khi bắt đầu làm việc mỗi ngày/ Check all pits and ditches before starting work each day.

- Tạo rãnh, hố thu gom và bơm nước ra ngoài/ Make the ditch and water collection pit to collect water and pumping out

- Lót vải địa, chèn bao cát thành hào vị trí sạt lở/ Lining geotextile, insert sandbags into the landslides position

- Cấm người không có phận sự và lắp đặt biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lỡ

Prohibition of unauthorized persons and installation of warning signs at risk of Landslides

- Trong trường hợp mép hào cách nhà dân <= 2.5m nhà thầu đóng cừ chống sạt lỡ nếu cần thiết

In case the trench is less than 2.5m away from the people's houses, the contractor driving sheet piles to prevent landslides if necessary

- Đào sâu ngang vào mỗi lớp không quá 0.5m và chiều cao tối đa 0.5m.

Digging horizontally into each layer must not exceed 0.5m and maximum height 0.5m.

 1. Người bị té ngã xuống hố. Người làm việc dưới hố sâu bị TNLĐ do vật nặng, đất đá hoặc dụng cụ rơi từ trên miệng hố xuống

People fall into the trench, dropped objects can cause serious injury

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Lắp đặt cảnh báo, che chắn phù hợp

Install warning signs, appropriate covering

- Đảm bảo người lao động tuân thủ đúng qui trình biện pháp thi công và các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công trên HLTO

Ensure all employees complying with the method statement and safety measures when performing on ROW.

- Cảnh báo cho người làm việc bên dưới khi đưa trang thiết bị vật tư xuống hoặc từ dưới lên

Warn people in the trench when putting supplies / equipment up / down

- Máy móc thiết bị cách hố đào tối thiểu 1m

Machinery and equipment must be at least 1m away from digged trench.

- Sau mỗi ngày làm việc, nếu chưa hoàn thành phải có biện pháp làm hàng rào và biển báo che chắn khu vực làm việc

After working day, if the work is not yet finished, it is necessary to set up the barricade and sign board arround the working area.  

 1. Đào trúng bom, mìn vật nổ gây vỡ đường ống, chết người

Digging into UXO can cause existing pipeline damage or fatality

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Dò tìm bom, mìn vật nổ trước khi làm việc:

Dò lần 1 để đào từ mặt đất đến đỉnh ống hiện hữu, dò lần 2 từ đáy ống hiện hữu đến đáy hào

UXO detection and clearance before working:

First dectection from the ground to the top of the existing pipe, 2nd dectection from the bottom of the existing pipe to the bottom of the trench

- Thường xuyên kiểm tra khu vực đào nếu phát hiện vật thể lạ dừng ngay công việc để kiểm tra

Regularly check digging area if found any strange object stop work for checking

 1. Đổ bê tông đáy hào

Concreting the bottom of trench

 1. Bê tông văng bắn vào mắt trong quá trình trộn

Concrete splashed into the eyes during mixing

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người làm việc

Workers must be equipped with full PPE and proper use.

- Cung cấp thông tin dữ liệu an toàn của bê tông (MSDS)

Proving the MSDS of concrete

- Chai nước rửa mắt có sẵn tại vị trí thi công

Portable eye wash kit available at site

VI. Vận chuyển thiết bị, vật tư tới hành lang tuyến ống để thiết lập công trường/ Equipments, materials and machines transportation to the ROW for site set up                                                                                  

 1. Vận chuyển ống, tấm thép, vật tư, thiết bị

Line pipe, steel plate, equipments, materials and machines transportation

 1. Xe, thiết bị vượt quá tải trọng cho phép tối đa lún lầy làm hư hỏng cáp quang chuyển vị đường ống

Overweight vehicles bogged down and damage to the FOC and (fiber optic cable) and may cause the pipeline movement

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Hàng rào cứng ngăn cách với tuyến ống hiện hữu phải được duy trì và các xe, máy móc, thiết bị chỉ được phép di chuyển tại những khu vực, vị trí chỉ định trong hành lang tuyến ống

Maintain the safety fence during construction and the vehicles are allowed to move along the designated path only.

- Tải trọng tối đa của cẩu bánh xích, xe chở đất đá, xe chở ống và cẩu thùng không được vượt quá 80T, 26T (tối đa 8m3 đất đá), 34T và 15T tương ứng theo tài liệu tính toán số NCS2-LLM-CW-2-00-02-CA-001

The total weight of the crawler crane, stones/soil transportation vehicles, line pipe transportation vehicles and the lorry crane shall not exceed 80T, 26T (max 8m3 stones/soils), 34T and 15T respectively according to the document No. NCS2-LLM-CW-2-00-02-CA-001.

- Đất/ đá không được vượt quá kích thước lòng xe.

Stones/soils in dump truck shall not exceed the carriageway dimension.

- Bố trí thêm các biển báo quy định tải trọng xe được phép vào làm việc trong HLTO

Install the sign board for the weight limit for the vehicles entering the ROW.

- Chỉ được phép quay đầu xe tại những vị trí được chỉ định

U-turns are allowed only at designated locations

- Không tập kết ống/vật tư trên 5 tấn lên đỉnh ống hiện hữu

Do not gather pipes/material more than 5 tons on the top of existing pipe

 1. Xe, máy móc va đập vào người, thiết bị và công trình hiện hữu gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng thiết bị, công trình

Hit by vehicle may cause serious injury or death, damage to equipment, construction facilities

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Cử người giám sát, cảnh giới, ra tín hiệu trong quá trình máy móc di chuyển

Provide full supervision, assign a signaller during the vehicle movement

- Thiết lập rào, đặt biển cảnh báo tại khu vực làm việc

Set up safety fence and warning board at working area.

- Các máy thi công phải đầy đủ còi và đèn cảnh báo

The vehicles must be equipped with horns and warning lights and fully functional

- Tuân thủ tốc độ và tải trọng khi vận chuyển

Compliance with speed and payload when transporting

 1. Xe, thiết bị hư hỏng trong quá trình làm việc gây đình trệ công việc, chậm tiến độ

Vehicle/equipments broke down may cause delay of the work and project schedule

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Kiểm tra máy móc thiết bị đầu vào, hàng ngày trước khi làm việc theo các danh mục kiểm tra và hàng quý theo quy định dự án

Vehicles and equipments shall pass the daily safety inspection and before mobilization for the project according to approved checklist forms. Quarterly inspection shall be performed as well according to project requirements.

- Máy móc, thiết bị phải có đầy đủ hồ sơ và còn hạn theo yêu cầu pháp luật

Machinery and equipment must have adequate and valid document as required by law.

- Dừng việc, xin cấp giấy phép khác để di chuyển xe, thiết bị hư hỏng ra khỏi HLTO

Stop the work, another PTW to be issued for moving the vehicle out of the ROW

 1. Xe lún lầy làm hư hỏng cáp quang

The vehicles bogged down and damage to the FOC (fiber optic cable)

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Kiểm tra lộ trình di chuyển của xe trong khu vực làm việc

Check and make sure the vehicle route in the working area shall be followed

- Bảo trì đường tạm tại những chỗ bị hư hỏng bằng cách lấp đá bổ sung hoặc lót tấm thép

Perform maintenance of the temporary road at the damaged area by supplement the crushed stones or by steel plates.

- Bố trí hàng rào và biển cảnh báo tại cuối đường tạm

Provide the fences and warning signs at the end of the temporary road

- Dừng việc, xin cấp giấy phép khác để di chuyển xe, thiết bị hư hỏng ra khỏi HLTO

Stop the work, another PTW to be issued for moving the vehicle out of the ROW

 1. Rơi đồ, va quẹt khi vận chuyển gây tai nạn thương tật nặng, hư hỏng thiết bị

Dropping, crashing during transportation cause serious injury, damage to equipment

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Hàng hóa phải được xắp xếp chằng buộc theo biện pháp đã được phê duyệt

Goods must be arranged in an orderly and balanced manner, firmly anchored on the vehicle. Vehicle enclosures must be provided to prevent drop of goods.

- Tuân thủ tốc độ và tải trọng khi vận chuyển

Compliance with speed and payload when transporting

- Tất cả các xe chở đất, đá phải có bạt che phủ.

Vehicles use for transportation of sand/soil must be covered with canvas

 

Xem thêm Mô tả các yếu tố nguy hiểm (đối với con người, thiết bị, thi công, MT …) và biện pháp

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE